111

لاش و لاش کردن

از کتاب: زبان د آری

لاش و لاش کردن ، به معنای تاراج کردن:

ازهمین واژه لاش خربوزه است که آخرین فصل خربوزه را پیش از رسیدن سرما ، خام وپخته می کنند و خربوزه هایی را که نارسیده کنده می شود لاشک می گویند .

درشعرطیان مرغزی ، شاعرسدۀ چهارم هجری می خوانیم :

به لاش عشق من آن نوجوان به سان کلاب

جوال وجبۀ من لاش کرد وکیسه خراب

( لغت فرس)

درزبان گفتار جسد یا نعش را هم لاش می گویند