111

للو ولالایی

از کتاب: زبان د آری
در افغانستان واژۀ لَلو رواج دارد .

دری زبانان لَلو می گویند. گاهی لالایی هم پسندیدۀ خاطر شاعر قرارگرفته است که میان مردم شناخته نیست. واژه ها دردوام کاربرد درشعرونثرجلا ودرخشش می یابند وخاطرپذیرترمی شوند. اگر واژة للو را هم با همان ظرافت ذوق در شعر به کار ببریم از لالایی درخشانتر می شود.