111

گونه های فعل از نگاه معنا

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

فعل از نگاه معنا به چند دسته جدا می شود ، بدین گونه :

۱- فعل مثبت و فعل منفی

۲- فعل لازم و فعل متعدی

۳- فعل معلوم و فعل مجهول

۴- فعل اصلی و فعل معاون