111

ماضی احتمالی

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

زمان نا معین گذشته دلالت می کند و آن را سببی التزامی می گویند

که فعل های معاون شاید یا باید را به صورت پیدا یا پنهان لازم دارد یعنی اگر با دیدن نامه رسان میگویید : " خط برای من آمده باشد ."  یکی از این دو شکل بیان را در ذهن دارید. خط برای من باید آمده باشد یا خط برای من شاید آمده باشد . فعل ماضی احتمالی از شدن یا نشدن کاری ، از بودن یا نبودن یا واقع شدن یا واقع نشدن حالتی ، به گمان خبرمی دهد . پس فعل ماضی احتمالی مربوط زمان گذشته است، مگریقینی در آن وجود ندارد. صیغه های فعل ما ضی احتمالی که از فعل ماضی قریب و ریختهای خواستن و بودن ساخته میشوند دو گونه اند :

یکی گونه نگارشی که خواستن گردان میشود ، مگر فعل اصلی و بودن تغییر نمی خورند، مانند :

از دیدن: 

دیده خواهم بود

دیده خوهیم بود

دیده خواهی بود

دیده خواهید بود

دیده خواهد بود  


دیده خواهند بود

دیگری شکل گفتاری آن است .

در شکل گفتاری فعل معاون " یودن" گردان میشود و فعل اصلی و خواستن که به احتمال دلالت دارد ، ثابت می ماند . مانند این :

دیده خات ( خواهد ) بودم

دیده خات ( خواهد ) بودیم

دیده خات ( خواهد ) بودی

دیده خات ( خواهد ) بودين (بودید) 

دیده خات ( خواهد ) بود

دیده خات (خواهد ) بودن (بودند)