111

گروه فعلها

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

گروه فعلها عبارت اند از انواع گوناگون فعل و صیغه های آنها که

از این گونه ها اند :

- فعل لازم و متعدی فعل اصلی ، و معاون

- فعل مثبت و منفی

-- فعل معلوم و مجهول

فعلهای ساده ، پیشوندی و مرکب و دیگر