111

گونه های قید از نگاه معنا

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

قید از نگاه معنا پنج گونه است ، به این شرح :

۱ قيد حالت

۲ قید زمان

۳ قید مکان

۴ قید مقدار

۵ قید پرسش