111

گلم یا گلیم

از کتاب: زبان د آری
درمتنهای پیشین گلیم آمده است ، مگر امروز گلم ( گِ لَ م ) می گوییم. تاچند قرن دیگر این دگرگونی پذیرفتنی نخواهد بود؟
گمان می کنم که گلم را نیز باید گلم نوشت ، نه گلیم.