111

مَرَّه

از کتاب: زبان د آری
چون این واژه درتازی هم هست که دفعه وتلخ و آد م بخیل را می گویند ، مگرمرۀ دیگری درزبان دری داریم که بیشتر در بازی کودکان رواج دارد وآن شماره ییست که برد وباخت را تعیین می کند و به شکل مره را پوره کردن به کار می رود .
درقدیم این واژه زیاد کاربرد داشت. مره ازمر پهلوی گرفته شده است که شماره و علامتی راکه هنگام شمردن چیزی برسررقم پنجاه یا صد می گذاشته اند ، می گفته اند و سپس


برراه نشاپور دهی دیدم بس خوب
انگشبۀ اورا نه عدد بود ونه مــــره

اَنگِشبه: کشتکاری ودامداری پروریده و دارا .
مره امروزه همان عددی را می گویند که با پوره شدن آن نتیجه گیری می شود، چه دربازیها وچه درزندگی روزمره !