ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
نگاه شیر گیر دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
نگاه مخمور دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
نگاهی به تاریخ و پیشرفت زبان دری درعصر سامانیان وغزنویان گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
نگاهی به واژه های پټه خزانه نیلگون کمان ادبیات محمد زمان ستانیزی
نگرشی بر مساله دوره بندی در تاریخ ادبیات دری نخست ادبیات دری در نیمه اول سده بیستم ادبیات اسدالله حبیب
نگه نیازندی بخیال یار دارم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
نمازی گر بخوانم جامه و جان نمازی کو؟ دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
نمونه هایی از ادب شیوه ی هزاره گی زبان دری بخش اول کتاب ۲ ادبیات اسدالله شعور
نوشته های آرامی یا قدیمترین آثار خط در افغانستان تاریخی تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان از عصر قبل التاریخ تا کنون ادبیات عبدالحی حبیبی
نوشته های خط براهمی تاریخ خط و نوشته های کهن افغانستان از عصر قبل التاریخ تا کنون ادبیات عبدالحی حبیبی
نه ام لائق که من رویت ببینم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
نهال پر ثمر باشی گل من دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
نیت خیر دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
نیروی سخنوری و قدرت ادبی نگاهی به سلامان و ابسال جامی ادبیات عبدالحی حبیبی
وصف نیکوان دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
وصل و هجر دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
وفاداری دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
وفره یانت ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
وندیداد ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
هجوم خزنده لغات و کلمات ایرانی در زبان دری گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
Total articles: 586