شاعر و نویسنده
Poet, Writer
116
احمد محمود امپراطور
Ahmad Mahmood Imperator