ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
احیا و ترقی ادب سانسکریت در عصر کوشانیها در افغانستان ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
ادبیات افغانستان پس از سلطان حسین میرزا ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
ادبیات در عصر سلجوقیان ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
ادبیات دری از آغاز قرن ۱۷ تا نیمه قرن ۱۸ (از ۱۶۰۰ تا ١٧٤٧ م ) نخست ادبیات دری در نیمه اول سده بیستم ادبیات اسدالله حبیب
ادبیات دری در قرن ۱۷ و نیمه قرن ۱۸ دوره ادامه سبک ، هندی نخست ادبیات دری در نیمه اول سده بیستم ادبیات اسدالله حبیب
ادبیات فنی و ادبیات ملی دوم ادبیات دری در نیمه اول سده بیستم ادبیات اسدالله حبیب
ادبیات و دیگر هنرها دورۀ امانی ادبیات اسدالله حبیب
‫ادﺑﯿﺎت دری درﻋﺼﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
‫ادﺑﯿﺎت دری درﻋﺼﺮ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن وﻏﻮرﯾﺎن (از ‪ ٤٠٠‬ﺗﺎ ‪ ٦٠٠‬هجری ) نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
از چه خار از من خوری ای جامه خارائی بیا دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
از چه رو این ذوقها در طبع ناشاد من است دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
از صومعه سر بادر در میخانه کشیدم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
از عشق لاف اگر زده ای با «ثبات« باش دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
از فیض صحبتی دل ما بهره و رنشد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
از مردمان عالم رهنمائی مرنخاست دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
از وطن گشتم مسافر بی دیار رابین دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
استغنا دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
استوره بودن شهنامه گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
استیلای عشق دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
اشتیاق دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
Total articles: 586