ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
تلاش به تحلیل هنری روانشناسی ادبیات سید کمال سید
چرا فردوسی دقیقی بلخی را بر نمی تابد گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
حاجی خیرو و زبان دری٬ فارسی و تاجکی از هر چمن سمنی ادبیات حسیب الله فضل
حاجی خیرو و شفیعی کدکنی؟ از هر چمن سمنی ادبیات حسیب الله فضل
حماسه نگاری مجموعۀ زرنگار ادبیات سید کمال سید
خالق رشید پښتانه څنګه خپله پښتو شینکی آسمان ادبیات محمد زمان ستانیزی
درنگ در سفر نامۀ ناصر خسرو تاریخ ایران ادبیات ناصر پورپیرار
دری نگاران هند گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
دری یا فارسی نیلگون کمان ادبیات محمد زمان ستانیزی
روابط متقابل ميان زبانهای آریائی گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
زبان دری و سانسکرت در دری ادبیات حسیب الله فضل
زبان دری، فارسی قدیم نیست ۱ مجموعۀ اول ادبیات محمد حلیم تنویر
زبان شغنانی؛ زبان فراموش شده ی مردم افغانستان اول اول مقاله ها و گزارش های ادبی و فرهنگی ادبیات نرگس هاشمی
زبان فارسی دری درگذرزمان گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
زبان و بیانِ نقد و هجو در ادبیات زبان فارسی دری گرآورده های مهم ادبیات احمدشاه ابدالی
زبان ها اول اوضاع عمومی افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام ادبیات عبدالحی حبیبی
زبانهای داخلی و ادبیات آن چهارم اوضاع اقتصادی و اجتماعی و اداری و فکری و علمی و ادبی افغانستان تاریخ افغانستان بعد از اسلام ادبیات عبدالحی حبیبی
زندگینامه آصف فکرت، شاعر معاصر افغانستان 1 الف شناسنامه شاعران معاصر افغانستان ادبیات نرگس هاشمی
زندگینامه ابراهیم امینی شاعر افغانستان اول الف شناسنامه شاعران معاصر افغانستان ادبیات نرگس هاشمی
Total articles: 81