ادبیات

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
آفرینت ای قلندر ترک دنیا کرده ای دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
آیا پښتو تمدني ژبه ده؟ شینکی آسمان ادبیات زمان ستانیزی
ابرست در اطاق غزیبان خوش آمدی دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
اتفاق ملت دیوان محجوبه هروی ادبیات متفرقه و انفرادی
اثر مثنوی از نگاه استاد پرتو نادری از کوچه عرفان ادبیات متفرقه و انفرادی
احیا و ترقی ادب سانسکریت در عصر کوشانیها در افغانستان ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
اخلاقیات لوی احمدشاه بابا ادبیات عبدالحی حبیبی
ادبیات افغانستان پس از سلطان حسین میرزا ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
ادبیات در عصر سلجوقیان ادبیات افغانستان از قدیمترین دوره ها ادبیات متفرقه و انفرادی
ادبیات دری از آغاز قرن ۱۷ تا نیمه قرن ۱۸ (از ۱۶۰۰ تا ١٧٤٧ م ) نخست ادبیات دری در نیمه اول سده بیستم ادبیات اسدالله حبیب
ادبیات دری در قرن ۱۷ و نیمه قرن ۱۸ دوره ادامه سبک ، هندی نخست ادبیات دری در نیمه اول سده بیستم ادبیات اسدالله حبیب
ادبیات فنی و ادبیات ملی دوم ادبیات دری در نیمه اول سده بیستم ادبیات اسدالله حبیب
ادبیات و دیگر هنرها دورۀ امانی ادبیات اسدالله حبیب
‫ادﺑﯿﺎت دری درﻋﺼﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
‫ادﺑﯿﺎت دری درﻋﺼﺮ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن وﻏﻮرﯾﺎن (از ‪ ٤٠٠‬ﺗﺎ ‪ ٦٠٠‬هجری ) نظرى به تحولاتى ادب درى ادبیات عبدالحی حبیبی
از چه خار از من خوری ای جامه خارائی بیا دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
از چه رو این ذوقها در طبع ناشاد من است دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
از صومعه سر بادر در میخانه کشیدم دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
از عشق لاف اگر زده ای با «ثبات« باش دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
از فیض صحبتی دل ما بهره و رنشد دیوان صوفی عشقری ادبیات غلام نبی عشقری
Total articles: 640