اتفاق ملت

از کتاب: دیوان محجوبه هروی ، غزل

حبذا ای قوم افغان وطن 

مرحبا ای کار دانان وطن

ملک از تربیرتان آباد باد

شاد باشید از عزیران وطن

هست چون حب وطن زایمان ما

جان خود سازیم قربان وطن

هر که دارد در هنر سعی بلیغ

میشود ممتاز اقران وطن

اکتساب دانش و حکمت خوش است

تا نزاید عزت و شان وطن

خوش بود گر نغمنه پردازی کنیم

همچو بلبل در گلستان وطن

کوشش اندر بذر و در غرس نهال

میکند سر سبز بستان وطن

رونق ملک اتفاق ملت است

متفق باشید اخوان وطن

تا گریزد همچو رویه مدعی

غیرتی ای شیر مردان وطن

دور بادا آفت باد خزان

تا قیامت از گلستان وطن

از خدا محجوبه میخواهد مدام

ارتقا و رفعت شان وطن