32

‫ادﺑﯿﺎت دری درﻋﺼﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن

از کتاب: نظرى به تحولاتى ادب درى
‫از زﻣﺎن ﻗﺪﯾﻢ ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم ﺧﺎﻧﺪان زردﺷﺘﯽ ﺑﻨﺎم ﺳﺎﻣﺎن ﺧﺪات در روﺳﺘﺎی ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻠﺦ و ﺟﻮد داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪء‬
‫ﻧﺴﺐ اﯾﺸﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺮام ﭼﻮﺑﯿﻦ ﯾﻜﯽ از ﺳﺮداران ﻣﻌﺮوف وﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ وازﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان اوﻟﯿﻦ ﺷﺨﺼﯽ‬
‫زردﺷﺘﯽ در ﺳﻨﻪ ‪١٩٧‬ﻫـ ﺑﺮدﺳﺖ ﻣﺎﻣﻮن اﻟﺮﺷﯿﺪ ﻋﺒﺎﺳﯽ اﺳﻼم ﻗﺒﻮل ﻛﺮد وﺑﻌﺪ از ﯾﻦ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﯽ ﺧﺮاﺳﺎن و اﻃﺮاف‬
‫آن ﺑﺎﯾﻦ دود ﻣﺎن رﺳﯿﺪ‪ ،‬ﻛﻪ اﺳﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻣﺎن در دﺳﺘﮕﺎه ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻐﺪاد وﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ﺑﻠﺦ اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎﻓﺖ وﭼﻬﺎر ﭘﺴﺮش‬
‫ﻧﻮح و اﺣﻤﺪ و ﯾﺤﯿﯽ و اﻟﯿﺎس در ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﻮت ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬وﻧﺼﺮ واﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﭘﺴﺮان اﺣﻤﺪ از ‪٢٦١‬ﺗﺎ ‪ ٢٧٩‬ﻫـ ﺣﻜﻢ راﻧﺪﻧﺪ‬
‫و ﺷﺎﻫﺎن دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺑﻠﺨﯽ ﯾﺎزده ﻧﻔﺮ ﺗﺎ ‪ ٣٩٥‬ﻫـ از ﺑﺨﺎرا ﺑﺮ ﲤﺎم ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻜﻤﺮان ﺑﻮدﻧﺪ‪.‬‬
‫دودﻣﺎن آل ﺳﺎﻣﺎن ﺑﻠﺨﯽ در ﻣﺪت ﯾﻚ ﻗﺮن ﺷﺎﻫﯽ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﻮﺟﺪ ﻧﻬﻀﺖ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮی در ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺪﻧﺪ‪ ،‬ﯾﻌﻨﯽ‬
‫درﺑﺎر اﯾﺸﺎن ﭘﺮورﺷﮕﺎه ادب دری و ﻧﺸﺮ وﺗﻮﺳﯿﻊ ﻋﻠﻮم واﺣﯿﺎی ﺛﻘﺎﻓﺖ داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﺳﺮ زﻣﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ‪ ،‬وﻧﺜﺮ وﻧﻈﻢ زﺑﺎن‬
‫دری ﻧﺸﻮ وﳕﺎی ﺧﻮﺑﯽ ﯾﺎﻓﺖ وﺷﺎﻋﺮان وﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻬﻢ درﯾﻦ زﺑﺎن ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪﻧﺪ‪ ،‬وﺣﺘﯽ اﻣﺮاء و وزﯾﺮان اﯾﻦ درﺑﺎر‬
‫ﻫﻢ ﺷﺎﻋﺮ ﯾﺎ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه دری ﺑﻮده اﻧﺪ‪ .‬و درﻫﻤﯿﻦ دوره اﺳﺖ ﻛﻪ اﺑﻮﺣﻔﺺ ﺣﻜﯿﻢ ﺑﻦ اﺣﻮص ﺳﻐﺪی ﺳﻤﺮ ﻗﻨﺪی ﻣﺮد‬
‫ﺷﺎﻋﺮ وﻣﻮﺳﯿﻘﯿﺪان ﻋﺼﺮ در ﺣﺪود ‪ ٣٠٠‬ﻫـ آﻟﻪ ﺷﻬﺮود ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ را اﺧﺘﺮاع ﻛﺮد‪ ،‬و رﺳﺎﻟﻪ ﯾﯽ درﻟﻐﺖ ﭘﺎرس ﻧﻮﺷﺖ واﯾﻦ‬ ‫ﺑﯿﺖ دری ﺑﻘﻮل ﻫﺪاﯾﺖ در ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺼﺤﺎء ﺑﺎو ﻣﻨﺴﻮﺑﺴﺖ‪:‬‬
‫ﭼﻮﻧﺪ ارذ ﯾﺎرﺑﯽ ﯾﺎر ﭼﮕﻮﻧﻪ روذا‬
‫آﻫﻮی ﻛﻮﻫﯽ در دﺷﺖ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺑﻮدا )دودا(‬

‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻓﯿﺮوز ﻣﺸﺮﻗﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ‪٢٨٣‬ﻫـ از ﺷﻌﺮای ﻗﺪﯾﻢ دری وﻫﻤﯿﻦ ﻋﺼﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ از ا ﺷﻌﺎر اوﺳﺖ ‪:‬‬
‫ﻛـﻪ ﻫـﻤـﻮاره ﻣـﺮا دارﻧـﺪ در ﺗﺎب‬
‫ﺑﺨــﻂ وآن ﻟـﺐ و دﻧـﺪاﻧـﺶ ﺑـﻨـﮕﺮ‬
‫ﯾﻜﯽ ﭼﻮن ﺷﺎﯾﻮرد ‪ ٢‬از ﮔﺮد ﻣﻬﺘﺎب‬
‫ﯾﻜﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﭘﺮن ‪١‬ﺑﺮ اوج ﺧﻮرﺷﯿﺪ‬

‫دﯾﮕﺮ از ﺷﻌﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺼﺮ اﺑﻮﺳﻠﯿﻚ ﮔﺮﮔﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی ﻫﻢ اورا در ﺟﻤﻠﻪء ﺷﻌﺮای ﺧﺮاﺳﺎن آورده واﯾﻦ‬
‫ﻗﻄﻌﻪ ﮔﺮاﻧﺒﻬﺎی اﺧﻼﻗﯽ ازو ﯾﺎد ﮔﺎر اﺳﺖ‪:‬‬
‫ﺧﻮن ﺧﻮد را ﮔﺮ ﺑﺮﯾﺰی ﺑﺮ زﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻛﻪ آب روی رﯾـﺰی درﻛﻨﺎر‬
‫ﭘﻨﺪ ﮔﯿﺮو ﻛﺎرﺑﻨﺪ و ﮔــﻮش دار‬
‫ﺑﺖ ﭘﺮﺳــﺘﻨﺪه ﺑﻪ از ﻣﺮدم ﭘـﺮﺳﺖ‬


‫درﯾﻦ ﻋﺼﺮﺑﺮﺧﯽ ازدودﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺤﻠﯽ ﺷﺎﻫﺎن ﻧﯿﺰدرﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬ﻣﺎﻧﻨﺪآل ﺑﺎﯾﻨﺠﻮر)‪٣٧ ٢٣٢/٢‬‬
‫ﻫـ(در ﺑﻠﺦ وﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن وآل ﻓﺮﯾﻐﻮن)‪٢٧٩/٣٦٨‬ﻫـ( در ﺟﻮزﺟﺎن وﺑﻠﺦ واﻣﺮای اﻧﺪراب )‪٣٥٩/٣٦٥‬ﻫـ( وآل‬
‫ﺳﯿﻤﺠﻮر)‪٣٣٠/٣٨٧‬ﻫـ(در ﺧﺮاﺳﺎن وﺳﯿﺴﺘﺎن وﺷﺎران ﻏﺮﺳﺘﺎن )‪٢٨٩/٤٥٠‬ﻫـ( وﻟﻮدﯾﺎن ﻣﻠﺘﺎن )‪ ٢٥٠/٤٠٠‬ﻫـ(ﻛﻪ‬
‫ازﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺮﯾﻐﻮﻧﯿﺎن وﺷﺎران وﻟﻮدﯾﺎن ﺷﺎﻫﺎن داﻧﺸﻤﻨﺪوادب ﭘﺮورﺑﻮده اﻧﺪﻛﻪ ﺑﺪر ﺑﺎراﯾﺸﺎن ﺑﺴﺎ از ﺷﺎﻋﺮان وﻋﺎﳌﺎن‬
‫ﭘﺮورده ﺷﺪه اﻧﺪ وادب ﻋﺮﺑﯽ ودری وﭘ‪‬ﺘﻮ درﯾﻦ درﺑﺎر ﻫﺎ ﻧﺸﻮ وﳕﺎ ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺴﻌﻮدی ﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ از ﺷﻌﺮای اﯾﻦ دوره اﺳﺖ ﻛﻪ رواﯾﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺣﻤﺎﺳﯽ ﻗﺪﯾﻢ را ﻣﻨﻈﻮم داﺷﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬وﭼﻨﺪ ﺑﯿﺖ‬
‫از ان درﻛﺘﺐ ﺗﺎرﯾﺦ ﻋﺮﺑﯽ ﻣﺬﻛﻮر اﺳﺖ وﺑﺎز ﻫﻤﯿﻦ دوره ﺑﻮﺟﻮد اﺳﺘﺎد ﺷﺎﻋﺮان وﻣﻘﺪم ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﻋﺠﻢ‪،‬اﺑﻮﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ‬
‫ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ رودﻛﯽ ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻪ روﺳﺘﺎی رودك ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ اﻓﺘﺨﺎر ﻣﯿﻜﻨﺪ ﻛﻪ در اواﺳﻂ ﻗﺮن ﺳﻮم ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ ودر آﺧﺮ‬
‫ﻋﻤﺮ ﻛﻮر ﻛﺮده ﺷﺪ‪،‬وی ازﻣﺎدﺣﺎن آل ﺳﺎﻣﺎن وﺷﻌﺮای آن درﺑﺎر ﺑﻮد وﻗﺼﺎﯾﺪ واﺷﻌﺎر ﻓﺮاوان ﺑﻪ دری ﮔﻔﺖ وﻛﺘﺎب‬
‫ﻛﻠﯿﻠﻪ ودﻣﻨﻪ را ﻣﻨﻈﻮم ﺳﺎﺧﺖ‪.‬‬


‫رودﻛﯽ را ﭘﺪر ﺷﻌﺮ دری ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺒﺐ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﭘﯿﺶ ازو ﺑﺎﯾﻦ ﻣﻘﺪار اﺷﻌﺎر ﻧﻐﺰ و زﯾﺒﺎ وﻓﺮاوان را در دری‬
‫ﻧﺴﺮوده ﺑﻮدﻧﺪ وﯾﺎ ﲟﺎ ﻧﺮﺳﯿﺪه و رودﻛﯽ ﻣﻮﻓﻖ ﺷﺪه ﻛﻪ از اﻧﻮاع ﺷﻌﺮ ﻗﺼﯿﺪه وﻏﺰل و رﺑﺎﻋﯽ و ﻗﻄﻌﻪ را درﻛﻤﺎل اﻗﺘﺪار‬
‫ﻫﻨﺮی ﺑﺴﺮاﯾﺪ وآﻧﺮا ﺑﺎرود ﺧﻮد در ﻣﻮﺳﯿﻘﯽ ﻫﻤﻨﻮا ﺳﺎزد واﻧﻮاع اﻓﻜﺎر وﻣﻄﺎﻟﺐ را ﺑﺰﺑﺎن ﺷﻌﺮی در آورد ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﭼﻨﺪ‬
‫ﺑﯿﺖ ﻣﺜﻨﻮی ﻛﻠﯿﻠﻪ ودﻣﻨﻪ ‪:‬‬
‫ﻛﺲ ﻧﺒﻮد از راز داﻧﺶ ﺑﯽ ﻧﯿﺎز‬
‫ﺗـﺎﺟـﻬﺎن ﺑـﻮد از ﺳـﺮ ﻣـــﺮدم ﻓــﺮاز‬
‫راز داﻧــﺶ را ﺑﻬﺮ ﮔـﻮﻧـﻪ زﺑـﺎن‬
‫ﻣـﺮدﻣـﺎن ﺑـﺨــﺮد اﻧــﺪر ﻫــﺮ زﻣـــﺎن‬
‫ﺗـﺎ ﺑﺴﻨﮓ اﻧـﺪر ﻫﻤﯽ ﺑﻨﮕﺎﺷﺘﻨﺪ‬
‫ﮔــﯿﺮ ﻛـﺮدﻧــﺪ و ﮔـﺮاﻣــﯽ داﺷـﺘـﻨﺪ‬
‫و زﻫﻤﻪ ﺑﺪ ﺑﺮﺗﻦ ﺗﻮﺟﻮﺷﻦ اﺳﺖ‬
‫داﻧﺶ اﻧﺪر دل ﭼـﺮاغ روﺷـﻦ اﺳـﺖ‬
‫ازﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻄﯿﻒ اوﻛﻪ ﻛﯿﻒ ﺣﻘﯿﻘﯽ ﺟﻬﺎن راﺗﺼﻮﯾﺮﻛﺸﯿﺪه واﻧﺴﺎن را ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از آن ﮔﻤﺎﺷﺘﻪ اﯾﻦ دو ﻗﻄﻌﻪ روان‬
‫وزﯾﺒﺎی اوﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺰاﻟﺖ وﻗﺪرت اﻗﻨﺎع وﻣﻨﻄﻖ اورا ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﻜﻨﺪ‪،‬وی ﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬
‫ﺑـﻮد آﻧﭻ ﺑﻮد ﺧﯿﺮه ﭼﻪ ﻏﻢ داری؟‬
‫رﻓﺖ آﻧـﻚ رﻓﺖ وآﻣﺪ آﻧﻚ آﻣﺪ‬
‫ﮔﯿﺘﯽ اﺳﺖ ﻛـﯽ ﭘـﺬﯾﺮد ﻫﻤﻮاری‬
‫ﻫـﻤـﻮار ﻛـﺮد ﺧـﻮاﻫﯽ ﮔﯿـﺘﯽ را ؟‬

‫ﭼﻮن ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺷﺎد ﺑﺎﯾﺪ زﯾﺴﺖ و درﯾﻦ ﺟﻬﺎن ﻓﺴﺎﻧﻪ وﺑﺎد ﺑﺎ ﻧﯿﻜﻮان ﺳﯿﻪ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﺮوی ﻣﯽ ﮔﻠﺮﻧﮓ‬
‫ﺑﺎﯾﺪﻛﺸﯿﺪ‪،‬وﻟﯽ دراﺟﺘﻤﺎع ﻫﻢ ﻋﻀﻮﻋﺎﻃﻠﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪﺑﻮد‪،‬داد ودﻫﺶ ﺑﺪﯾﮕﺮان وﭘﺮورش ﺧﻮﯾﺸﱳ ﻫﺮ دو از ارﻛﺎن ﻧﺸﻮ وﳕﺎی‬ ‫اﻓﺮاد اﻧﺴﺎﻧﺴﺖ‪ ،‬ﭘﺲ ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻓﻜﺮی رودﻛﯽ ﻻ ا ﺑﺎﻟﯿﮕﺮی ﻣﺤﺾ وﻓﻨﺎ در ﺗﻠﺬذ ﻣﺎدی ﻧﯿﺴﺖ‪ ،‬ﺑﻠﻜﻪ ﺗﻠﺬذ را ﺑﺎﻣﻨﺎﻓﻊ‬
‫اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻮأم ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ وﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬
‫ﺷــﺎد زی ﺑـﺎﺳـﯿـﺎه ﭼـﺸـﻤﺎن ﺷـﺎد‬
‫زاﻣــــﺪه ﺗـﻨﮕـﺪل ﻧـﻪ ﺑـﺎﯾـﺪ ﺑــﻮد‬
‫ﻣــﻦ وآن ﺟـﻌـﺪ ﻣـﻮی ﻏﺎﻟﯿﻪ ﺑﻮی‬
‫ﻧﯿﻚ ﺑﺨﺖ آن ﻛﺴﯽ ﻛﻪ داد وﺑﺨﻮرد‬
‫ﺑﺎد واﺑﺮ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺟﻬﺎن اﻓﺴﻮس‬

‫ﻛﻪ ﺟـﻬﺎن ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﻓﺴــﺎﻧﻪ وﺑــﺎد‬
‫و ز ﮔــﺬﺷــﺘﻪ ﻧـﻜـﺮد ﺑـﺎﯾــﺪ ﯾـﺎد‬
‫ﻣـﻦ وآن ﻣـﺎﻫــﺮوی ﺣــﻮر ﻧـﮋاد‬
‫ﺷﻮر ﺑﺨﺖ آﻧﻜﻪ او ﻧﺨﻮرد وﻧـﺪاد‬
‫ﺑـﺎده ﭘـﯿـﺶ آر‪ ،‬ﻫـﺮﭼــﻪ ﺑـﺎدا ﺑـﺎد‬

‫از رﺑﺎﻋﯿﺎت ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﻮا وﺳﻮزان رودﻛﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﻋﻤﯿﻖ ﻋﺸﻘﯽ ﺧﻮد را دران ﻧﻬﻔﺘﻪ‪:‬‬
‫ﻫﻢ ﺑﯽ ﺗﻮ ﭼﺮاغ ﻋﺎﻟﻢ اﻓﺮوز ﻣﺒﺎد‬
‫ﺑﯽ روی ﺗﻮ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺟﻬﺎن ﺳﻮز ﻣﺒﺎد‬
‫روزی ﻛﻪ ﺗﺮا ﻧﺒﯿﻨﻢ آن روز ﻣﺒﺎد‬
‫ﺑﺎ وﺻﻞ ﺗﻮﻛﺲ ﭼﻮن ﻣﻦ ﺑﺪ آﻣﻮز ﻣﺒﺎد‬
‫درﺟﺴﱳ آن ﻧﮕﺎر ﭘﺮ ﻛﯿﻨﻪ وﺟﻨﮓ‬
‫ﺷﺪ دﺳﺖ زﻛﺎر ورﻓﺖ ﭘﺎ از رﻓﺘﺎر‬
‫ﺑﻬﺎر در ﻧﻈﺮ رودﻛﯽ‪:‬‬
‫آ ﻣﺪ ﺑـﻬـﺎر ﺧـﺮم ﺑﺎرﻧﮓ وﺑﻮی ﻃﯿﺐ‬
‫ﺷﺎﯾﺪﻛﻪ ﻣـﺮد ﭘﯿﺮ ﺑﺪﯾﻦ ﮔﻪ ﺷﻮد ﺟﻮان‬


‫ﮔـﺸـﺘﯿﻢ ﺳﺮا ﭘـﺎی ﺟـﻬـﺎن ﺑـﺎدل ﺗـﻨﮓ‬
‫اﯾﻦ ﺑﺴﻜﻪ ﺑﺴﺮ زدﯾﻢ و آن ﺑﺴﻜﻪ ﺑﺴﻨﮓ‬


‫ﺑﺎ ﺻﺪ ﻫﺰار ﻧﺰﻫﺖ وآراﯾﺶ ﻋﺠﯿﺐ‬
‫ﮔﯿﺘﯽ ﺑﺪﯾﻞ ﯾﺎﻓﺖ ﺷﺒﺎب از ﭘﯽ ﻣﺸﯿﺐ‬
‬‬

‫ﭼﺮخ ﺑـﺰرﮔـﻮار ﯾﻜﯽ ﻟﺸﻜـﺮی ﺑـﻜﺮد‬

‫ﻟـﺸـﻜـﺮش اﺑـﺮﺗـﯿﺮه وﺑـﺎد ﺻـﺒﺎ ﻧـﻘﯿﺐ‬

‫ﻧﻔﺎط‪ ٢‬ﺑـﺮق روﺷـﻦ وﺗﻨﺪرش ﻃﺒﻞ زن‬

‫دﯾـﺪم ﻫــﺰار ﺧﯿﻞ وﻧﺪﯾﺪم ﭼﻨﯿﻦ ﻣـﻬـﯿﺐ‬

‫آن اﺑـﺮﺑﺒـﯿﻦ ﻛﻪ ﮔﺮﯾﺪ ﭼﻮن ﻣﺮد ﺳﻮ ﮔﻮار‬

‫وان رﻋﺪﺑـﯿﻦ ﻛـﻪ ﻧﺎﻟﺪﭼـﻮن ﻋﺎﺷـﻖ ﮐﺌـﯿـﺐ‬

‫ﺧﻮرﺷﯿﺪ راز اﺑﺮ دﻫـﺪ روی ﮔـﺎه ﮔـﺎه‬
‫ﯾﻚ ﭼﻨﺪ روزﮔﺎر ﺟﻬﺎن درد ﻣﻨﺪ ﺑﻮد‬
‫ﺑـﺎران ﻣـﺸـﻜﺒﻮی ﺑـﺒﺎرﯾـﺪ ﻧـﻮ ﺑــﻪ ﻧــﻮ‬
‫ﻛﻨﺠﯽ ﻛﻪ ﺑﺮف ﭘﯿﺶ ﻫﻤﯿﺪاﺷﺖ ﮔـﻞ ﮔـﺮﻓﺖ‬
‫ﺗﻨﺪر ﻣﯿﺎن دﺷﺖ ﻫـﻤـﯽ ﺑـﺎد ﺑــﺮدﻣـﺪ‬
‫ﻻﻟﻪ ﻣﯿﺎن ﻛﺸﺖ ﺑﺨﻨﺪ د ﻫـﻤﯽ ز دور‬


‫ﭼﻮ ﻧﺎن ﺣﺼﺎرﯾﯽ ﻛﻪ ﮔﺬردارد ازرﻗﯿﺐ‬
‫ﺑﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ ﯾﺎﻓﺖ ﺑﻮی ﺳﻤﻦ ﺑﺎد را ﻃﯿﺐ‬
‫و زﺑﺮف ﺑﺮ ﻛﺸﯿﺪه ﯾﻜﯽ ﺣﻠﺔ ﻗﺼﯿﺐ‬
‫ﻫـﺮﺟـﻮﯾـﻜﯽ ﻛـﻪ ﺧـﺸﻚ ﻫﻤﯿﺒﻮد ﺷـﺪ رﻃﯿﺐ‬
‫ﺑـﺮق از ﻣﯿﺎن اﺑﺮﻫﻤﯽ ﺑـﺮﻛـﺸﺪ ﻗـﻀـﯿﺐ‬
‫ﭼﻮن ﭘﻨﺠﻪ ﻋﺮوس ﺑﻪ ﺣﻨﺎ ﺷﺪه ﺧـﻀﯿﺐ‬
‫ﺑـﻠﺒﻞ ﻫﻤﯽ ﺑﺨﻮاﻧﺪ درﺷـﺎ ﺧـﺴﺎرﺑﯿﺪ‬
‫ﺳﺎر از درﺧﺖ ﺳﺮو ﻣﺮاورا ﺷﺪه ﻣﺠﯿﺐ‬


‫ﺻـﻠـﺼـﻞ‪ ١٠‬ﺑـﺴﺮو ﺑﻦ ﺑﺮ‪،‬ﺑﺎ ﻧﻐﻤﺔ ﻛـﻬـﻦ‬
‫اﻛـﻨﻮن ﺧـﻮرﯾـﺪ ﺑﺎده و اﻛﻨﻮن زﯾﯿﺪ ﺷﺎد‬
‫ﺳﺎﻗﯽ ﮔﺰﯾﻦ ﺑﺎده وﻣﯿﺨﻮر ﺑﺒﺎﻧﮓ زﯾﺮ‬
‫ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻧﻮ ﺑﻬﺎر ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﺑﭽﺸﻢ ﺧـﻮب‬
‫ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻪ‪:‬‬
‫در رﻫـﮕـﺬر ﺑﺎد ﭼـﺮاﻏﯽ ﻛـﻪ ﺗـﺮاﺳﺖ‬
‫ﺑـﻮی ﺟـﮕـﺮ ﺳـﻮﺧـﺘـﻪ ﻋـﺎﻟﻢ ﺑﮕﺮﻓــﺖ‬
‫ﯾﻚ رﺑﺎﻋﯽ دﯾﮕﺮ از رودﻛﯽ )ﻋﻘﯿﻖ ﺷﯿﺮﯾﻦ( ‪:‬‬
‫آﻣﺪ ﺑـﺮﻣﻦ‪ ،‬ﻛـﻪ ؟ ﯾﺎر‪،‬ﻛﯽ؟ وﻗﺖ ﺳـﺤﺮ‬
‫داد ﻣـﺶ د وﺑـﻮﺳﻪ ﺑـﺮ ﻛﺠﺎ؟ ﺑـﺮﻟﺐ ﺗـﺮ‬

‫ﺑـﻠـﺒـﻞ ﺑــﺸﺎخ ﮔـــﻞ ﺑﺮﺑﺎﳊﻨﻚ ﻏﺮﯾﺐ‬
‫ﻛﺎ ﻛـﻨﻮن ﺑـﺮد ﻧـﺼﯿﺐ ﺣـﺒﯿﺐ از ﺑـﺮ ﺣـﺒﯿﺐ‬
‫ﻛﺰ ﻛﺸﺖ‪ ،‬ﺳﺎر ﻧﺎﻟﺪ و ازﺑﺎغ ﻋـﻨـﺪﻟـﯿـﺐ‬
‫دﯾـﺪار ﺧـﻮاﺟـﻪ ﺧـﻮﺑـﺘﺮ آن ﻣﻬﺘﺮ ﺣﺴﯿﺐ ‪...‬‬
‫ﺗﺮ ﺳﻢ ﻛﻪ ﲟﯿﺮد ازﻓـﺮاﻏﯽ ﻛﻪ ﺗﺮاﺳﺖ‬
‫ﮔـﺮ ﻧﺸﻨﯿﺪی زﻫﯽ دﻣﺎﻏﯽ ﻛﻪ ﺗﺮاﺳﺖ‬
‫ﺗﺮﺳﻨﺪه زﻛﯽ؟ زﺧﺼﻢ! ﺧﺼﻤﺶ ﻛﻪ ؟ ﭘﺪر‬
‫ﻟﺐ ﺑﺪ ؟ ﻧﻪ‪ ،‬ﭼﻪ ﺑﻮد؟ ﻋﻘﯿﻖ ! ﭼﻮن ﺑﺪ؟ ﭼﻮ ﺷﻜﺮ‬

‫وﻓﺎت رودﻛﯽ را درﺳﺎل ‪ ٣٢٩‬ﻫـ در ﻗﺮﯾﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﻤﺮ ﻗﻨﺪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪،‬ﻛﻪ ﻫﻤﺪ راﳓﺎ دﻓﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد‪.‬وﻟﯽ در ﮔﺬﺷﺖ اﯾﻦ‬
‫ﺷﺎﻋﺮ ﻓﻨﺎن وﺣﺴﺎس ﻛﻪ ﺑﻼ ﺷﺒﻬﺖ در ﻋﺼﺮ ﺧﻮد از ﻣﻮاﻫﺐ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻮد داﺳﺘﺎﻧﯽ دﳋﺮاش دارد‪ ،‬ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻛﻪ درﯾﻦ‬
‫اواﺧﺮ در ﻗﺮﯾﻪء ﭘﻨﺞ رودك ﺳﻤﺮ ﻗﻨﺪ در ﮔﻮرﺳﺘﺎن ﻛﻬﻨﻪ ﻗﺒﺮ رودﻛﯽ را ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ واﺳﺘﺨﻮاﻧﻬﺎﯾﺶ را از ﺧﺎك ﺑﺮآوردﻧﺪ ﻛﻪ‬
‫درﻛﺎﺳﻪ ﭼﺸﻢ وی در ﺟﻤﺠﻪ اﺛﺮ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ و ﺑﺮ ﺧﻮرد ﺑﺎ ﺟﺴﻢ ﮔﺪاﺧﺘﻪ ای ﭘﯿﺪا ﺷﺪ و ﻣﺴﻠﻢ ﮔﺸﺖ ﻛﻪ وﻗﺘﯽ ﺟﺴﻢ ﮔﺪا‬
‫ﺧﺘﻪ ای را در ﭼﺸﻢ او ﻓﺮو ﺑﺮده اﻧﺪ‪ ،‬و اورا در آﺧﺮ ﻋﻤﺮش ﻛﻮر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ‪ ،‬وﻧﯿﺰ در ﻣﻬﺮه ﻫﺎی ﭘﺸﺖ او اﺛﺮ ﺷﻜﺴﺘﮕﯽ‬‫ﳕﺎﯾﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺤﺪس وﮔﻤﺎن ﮔﻮﯾﻨﺪ‪،‬ﻛﻪ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﻣﺎﺟﺮای دﳋﺮاش ﺷﺎﯾﺪ اﻧﺘﺴﺎب او ﺑﻪ ﻓﺮﻗﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯽ ﺑﺎﺷﺪ‬
‫ﻛﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﻣﻨﺴﻮﺑﺎن ﺑﺎﯾﻦ ﻓﺮﻗﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺼﺎﯾﺐ ﻓﺮاوان دﯾﺪه اﻧﺪ‪.‬زﯾﺮا ﻣﺮدم ﺧﺮاﺳﺎن ﻃﺮﻓﺪار ﺧﻼﻓﺖ ﻋﺒﺎﺳﯿﺎن ﺑﻮدﻧﺪ‬
‫درﺣﺎﻟﯿﻜﻪ اﺳﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﺧﻼﻓﺖ ﻓﺎﻃﻤﯿﺎن ﻣﺼﺮ ﻣﯽ رﺳﺎﻧﯿﺪﻧﺪ و درﯾﻦ ﺟﻮﻻﻧﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎآﻻم‬
‫وآزارﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رو ﺑﺮو ﺑﻮدﻧﺪ وﺣﺘﯽ ﭘﺎدﺷﺎه ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﳑﺪوح رودﻛﯽ را در ‪ ٣٣١‬ﻫـ ﺑﺪﯾﻦ ﺟﺮم ﻛﻪ‬
‫ﺑﺎﻃﻨﯽ ﺷﺪه ﺑﻮد از ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﺮداﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﺎوراءاﻟﻨﻬﺮ ﲤﺎم ﺑﺎ ﻃﻨﯿﺎن را ﻛﺸﺘﺎر ﻋﺎم ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬ﻛﻪ رودﻛﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺼﺎﺋﺐ‬
‫را درﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎﻣﻪ دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ‪.‬‬
‫دﯾﮕﺮ ازﺷﻌﺮای دری وداﻧﺸﻤﻨﺪان ﻋﺼﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ اﺑﻮاﳊﺴﻦ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﯿﻦ ﺟﻬﻮداﻧﻜﯽ ﺑﻠﺨﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ‬
‫وﻣﻮرد اﺣﺘﺮام رودﻛﯽ واز ﺟﻤﻠﻪء ﻣﺘﻜﻠﻤﯿﻦ وﺣﻜﻤﺎی ﻋﻬﺪ ﺧﻮد ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ زﻛﺮﯾﺎ رازی ﻓﯿﻠﺴﻮف آن ﻋﺼﺮ در‬
‫ﻣﺴﺎﯾﻞ ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻣﻨﺎﻇﺮاﺗﯽ داﺷﺖ و ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺷﺮح ﻣﺴﺌﻠﻪء ﻟﺬت ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ دارد و ﺑﻪ ﺣﺴﻦ ﺧﻂ و وﻓﻮر داﻧﺶ‬
‫ﻣﻌﺮوف ﺑﻮد وﻓﺎت اورا در ﺳﻨﻪ ‪٣٢٥‬ﻫـ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﻛﻪ رودﻛﯽ در ﻣﺮﺛﯿﻪ او ﮔﻔﺘﻪ ﺑﻮد ‪:‬‬
‫زان ﻣﺎ رﻓﺘﻪ ﮔﯿﺮوﻣﯽ اﻧﺪﯾﺶ‬
‫ﻛﺎروان ﺷﻬﯿﺪ رﻓﺖ از ﭘﯿﺶ‬
‫و ز ﺷﻤﺎر ﺧﺮد ﻫﺰاران ﺑﯿﺶ‬
‫از ﺷﻤﺎر دوﭼﺸﻢ ﯾﻜﱳ ﻛﻢ‬
‫از اﺷﻌﺎر دری وﻋﺮﺑﯽ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﺎرﭼﻪ ﻫﺎی ﻧﻔﯿﺲ ودارای ﻓﺼﺎﺣﺖ وﻃﺮاوت ﻟﻔﻆ وﻣﻌﺎﻧﯽ دﻗﯿﻖ وﻋﻤﻖ‬
‫ﻓﻜﺮی ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ان ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ‪:‬‬
‫ﻛـﻪ ﺑـﯿﻚ ﺟـﺎی ﻧـﺸـﮕـﻔـﻨﺪ ﺑﻬﻢ‬
‫داﻧﺶ وﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ ﻧﺮ ﮔﺲ وﮔﻞ‬
‫واﻧﻜﻪ را ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ داﻧﺶ ﻛﻢ‬
‫ﻫﺮ ﻛﺮا داﻧﺶ اﺳﺖ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ‪١‬ﻧﯿﺴﺖ‬
‫درﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻪ اﺻﺎﻟﺖ اﻟﻢ را ﻛﻪ در ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻓﻜﺮی ﻣﺘﺎﺧﺮ اروﭘﺎ ﻧﯿﺰ اﻧﻌﻜﺎس ﻛﺮده اﺷﺎره ﻛﺮده اﺳﺖ‪:‬‬
‫اﮔﺮ ﻏﻢ را ﭼﻮ آﺗﺶ دود ﺑﻮدی ﺟـﻬﺎن ﺗـﺎرﯾﻚ ﺑـﻮدی ﺟﺎوداﻧﻪ‬
‫درﯾﻦ ﮔﯿﺘﯽ ﺳﺮاﺳﺮ ﮔﺮ ﺑﮕﺮ دی ﺧـــﺮدﻣـﻨـﺪی ﻧـﯿﺎﺑــﯽ ﺷـﺎدﻣﺎﻧﻪ‬
‫اﺑﻮﻃﯿﺐ ﻣﺼﻌﺒﯽ ﺻﺎﺣﺐ دﯾﻮان رﺳﺎﻟﺖ و وزﯾﺮدرﺑﺎرﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ درﺣﺪود ‪ ٣٢٦‬ﻫـ وزﯾﺮ ﺑﻮد وﺑﻌﺪ از ان ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ‪،‬‬
‫و ﻧﯿﺰ از ﺷﻌﺮای ﺑﺴﯿﺎر زﺑﺮدﺳﺖ وﻧﯿﺮوﻣﻨﺪ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺼﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ اواز ﺷﻬﻜﺎری ادﺑﯽ وﻓﻜﺮی زﺑﺎن درﯾﺴﺖ ‪:‬‬
‫ﻛﻪ ﺑﺮ ﻛﺲ ﻧﯿﺎﺑﯽ و ﺑﺎ ﻛﺲ ﻧﺴﺎزی‬
‫ﺟﻬـﺎﻧﺎ ﻫـﻤﺎﻧﺎ ﻓـﺴﻮس وﺑـﺎزی‬
‫ﺑـﮕـﺎه رﺑـﻮدن ﭼـﻮ ﺷﺎﻫﯿﻦ وﺑﺎزی!‬
‫ﭼﻮ ﻣﺎه از ﳕﻮدن ﭼﻮ ﺧﻮراز ﺷﻨﯿﺪن‬
‫ﺑﻌﺪ از ﯾﻦ ﺧﻄﺎب ﻫﺎی ﻣﺆﺛﺮ ﮔﯿﺘﯽ را ﻣﻮرد ﺣﻤﻠﻪ ﻗﺮار ﻣﯿﺪﻫﺪ و ﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬
‫ﭼـﺮا اﺑــﻠﻬـﺎن را ﺳﺖ ﺑﺲ ﺑـﯽ ﻧـﯿـﺎزی ؟‬
‫ﭼﺮا زﯾﺮ ﻛﺎﻧﻨﺪ ﺑﺲ ﺗـﻨﮓ روزی‬
‫ﭼــﺮا ﻣــﺎر وﻛـﺮﮔﺲ زﯾـﺪ در درازی؟‬
‫ﭼﺮا ﻋﻤﺮ ﻃﺎوس و دراج ﻛــﻮﺗﻪ‬
‫ﺻﺪواﻧﺪ ﺳﺎﻟﻪ ﯾﻜﯽ ﻣـﺮد ﻏـﺮﭼﻪ‬


‫ﭼـﺮاﺷﺴـﺖ وﺳﻪ زﯾﺴﺖ آن ﻣﺮد ﺗﺎزی‬
‫ﭼـــﺮا آﻧـﻜـﻪ ﻧﺎﻛـﺲ ﺗـﻮ اورا ﻧـﻮازی‬
‫اﮔـﺮ ﻧﻪ ﻫـﻤﻪ ﻛـﺎر ﺗـﻮ ﺑﺎژ ﮔﻮﻧﻪ‬
‫ﮔﻨﻪ ﮔـﺎر ﻣـﺎﯾــﯿــﻢ وﺗــﻮ ﺟــﺎی آزی‬
‫ﺟـﻬـﺎﻧـﺎ ﻫـﻤـﺎ ﻧـﺎ ازﯾـﻦ ﺑـﯽ ﻧﯿﺎزی‬
‫دﯾﮕﺮ ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻌﺮوف وا ﺳﺘﺎد ﻣﺴﻠﻢ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺣﻜﯿﻢ ﻛﺴﺎﯾﯽ ﻣﺮوزی اﺳﺖ ﻛﻪ درﺳﻨﻪ ‪ ٣٤١‬ﻣﺘﻮﻟﺪ و ﺗﺎ ‪ ٣٩٤‬ﻫـ ﻫﻢ‬
‫زﻧﺪه ﺑﻮد‪ ،‬وی ﻣﻮاﻋﻆ و ﺣﻜﻢ ﻓﺮاوان ﺳﺮوده وﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻄﯿﻒ دارد ﻛﻪ اﯾﻦ اﺑﯿﺎت ﳕﻮﻧﻪ آﻧﺴﺖ ‪:‬‬


‫ﺷﺎه ﺣﺴﻨﯽ وﻋﺎﺷﻘﺎﻧﺖ ﺳﭙﺎه‬
‫ای زﻋﻜﺲ رخ ﺗﻮ آﯾﻨﻪ ﻣﺎه‬
‫ﻫﺮ ﻛــﺠﺎ ﺑﮕﺬری ﺑﺮاﯾﺪ ﻣﺎه‬
‫ﻫﺮ ﻛﺠﺎ ﺑﻨﮕﺮی د ﻣﺪ ﻧﺮﮔﺲ‬
‫ﭼﻪ ﺑﻮد ﻧﺎﻣﻪ ﺟﺰ ﺳﭙﯿﺪ وﺳﯿﺎه‬
‫روی وﻣﻮی ﺗﻮ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮﺑﯿﺴﺖ‬
‫اﺑﻮ ﺷﻜﻮر ﺑﻠﺨﯽ ﻧﺎﻇﻢ آﻓﺮﯾﻦ ﻧﺎﻣﻪ در‪ ٣٣٦‬ﻫـ دارای ﺑﺴﺎ ﻣﺜﻨﻮﯾﻬﺎ و اﺷﻌﺎر ﺑﻮده ﻛﻪ از ﺳﺨﻨﺎن ﺣﻜﻤﺖ آﻣﯿﺰ او ﯾﻜﯽ‬
‫اﯾﻨﺴﺖ ‪:‬‬

‫ﭼــﻮ داﻧـﺎ ﺷــﻮی زود واﻻ ﺷـﻮی‬
‫ﺑﺪا ن ﻛــــﻮش ﺗﺎ زود داﻧﺎ ﺷﻮی‬
‫ﻛﻪ واﻻ ﺗﺮ ﺳﺖ آﻧﻜﻪ داﻧﺎﺗﺮ اﺳـﺖ‬
‫ﻧﻪ داﻧﺎ ﺗﺮ آﻧﻜﺲ ﻛﻪ واﻻﺗﺮ اﺳﺖ‬
‫زداﻧــﻨـﺪه ﮔــﺎن ﺑـﺎز ﺟـــﻮﯾﻨﺪ راه‬
‫ﻧﺒﯿﻨﯽ زﺷــﺎﻫـﺎن ﻛـﻪ ﺑﺮ ﺗـﺨﺘﮕﺎه‬
‫ﺑـﺪاﻧـﺎ ﺑـﻮد ﺷــﺎن ﻫـﻤـﯿﺸـﻪ ﻧــﯿـﺎز‬
‫اﮔـﺮ ﭼـﻪ ﺑـﻤـﺎﻧـﻨـﺪ دﯾـﺮود را ز‬
‫وداﻧــﺶ ﻧـــﮕﻬﺒﺎن ﺗــﻮ ﺟــﺎودان‬
‫ﻧـﮕـﻬـﺒﺎن ﮔـﻨﺠﯽ ﺗﻮ از دﺷﻤﻨﺎن‬
‫ﭼـﻨـﯿﻦ ﮔــﻔـﺖ ان ﺑﺨﺮد‪ ١‬ﻫﻮﺷﯿﺎر‬
‫ﺑـﺪاﻧـﺶ ﺷــﻮد ﻣﺮد ﭘـﺮﻫـﯿﺰﮔﺎر‬
‫ﭼــﻮ ﺑـــﯿــﺮاه ﮔـﺮدی ﺑـﺮاه آورد‬
‫ﻛـﻪ داﻧـﺶ زﺗـﻨﮕﯽ ﭘـﻨﺎه آورد‬
‫در ﻫﻤﯿﻦ دورة ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻛﻪ اﺳﺘﺎد اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻠﺨﯽ در ﺣﺪود‪ ٣٢٠‬ﻫـ ﺑﺪﻧﯿﺎآﻣﺪﻛﻪ ﺑﺮآﯾﯿﻦ‬
‫زردﺷﺘﯽ ﺑﻮد‪،‬وﭘﯿﺶ ازﻓﺮدوﺳﯽ ﺑﻨﻈﻢ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﭘﺮداﺧﺖ و درﺟﻮاﻧﯽ ﺑﺮ دﺳﺖ ﻏﻼﻣﯽ درﺣﺪود ‪ ٣٧٨‬ﻫـ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ‬
‫وﻓﺮدوﺳﯽ ﮔﻔﺖ ‪:‬‬
‫ﯾﻜﺎﯾﻚ از وﺑﺨﺖ ﺑﺮﮔﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﺑﺪﺳﺖ ﯾﻜﯽ ﺑﻨﺪه ﺑﺮ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ‬
‫دﻗﯿﻘﯽ اﺷﻌﺎر زﯾﺎد وﻗﺼﺎﯾﺪ وﻏﺰل وﻣﺜﻨﻮی داﺷﺘﻪ وﻫﻨﻮزﻫﺰار ﺑﯿﺖ ازﻧﻈﻢ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪء ﺧﻮد ﻧﺴﺮوده ﺑﻮدﻛﻪ ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ و‬ ‫اوﺑﺪون ﺷﺒﻬﻪ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﺷﻌﺮای دوره ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ وﻗﺮن ﭼﻬﺎرم اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﻣﻌﺎﻧﯽ ﻟﻄﯿﻒ واﻟﻔﺎظ ﻓﺼﯿﺢ را ‫ﺑﻜﺎر ﺑﺮده و ﻓﺮدوﺳﯽ اورا ﺑﻪ ﺻﻔﺖ ﻛﺸﺎده زﺑﺎن ﺳﺘﻮده ﺑﻮد ﻛﻪ ‪:‬‬
‫ﺳﺨﻦ ﮔﻔﱳ ﺧﻮ ب و ﻃﺒﻊ روان‬
‫ﺟـﻮاﻧـﯽ ﺑـﯿﺎﻣـﺪ ﻛـﺸﺎده زﺑــﺎن‬

‫زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ دﻗﯿﻘﯽ را از دو ﺑﯿﺖ آﺧﺮ اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪهء ﺑﺴﯿﺎر ﺷﯿﻮای او ﺗﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ واز ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺼﯿﺪه ﻗﻮت ﻛﻼم و ﺑﺮاﻋﺖ‬
‫ﻃﺒﻊ او ﻫﻢ ﻇﺎﻫﺮ اﺳﺖ ‪:‬‬
‫زﻣﯿﻦ را ﺧﻠﻌﺖ اُردی ﺑﻬﺸﺘﯽ‬
‫ﺑــﺮاﻓــﮕـﻨـﺪ ای ﺻـﻨﻢ اﺑﺮ ﺑﻬﺸﺘﯽ‬
‫در ﺧﺖ آراﺳﺘﻪ ﺣﻮر ﺑﻬﺸﺘﯽ‬
‫ﺑـﻬـﺸـﺖ ﻋﺪن را ﮔــﻠﺰار ﻣـــﺎﻧﺪ‬
‫ﻣﻬﯽ ﻛﺎو دارد از ﺧـﻮرﺷﯿﺪ ﭘﺸﺘﯽ‬
‫ﺑﺘﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻛﻨﻮن ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﭼـــﻬﺮه‬

‫ﻣﯿﯽ ﺑﺮﮔﻮﻧﻪ ﺟــﺎﻣــﻪ ﻛﻨﺸﺘﯽ‬
‫ﺑﺘﯽ رﺧﺴﺎر او ﻫﻤﺮﻧﮓ ﯾﺎﻗــﻮت‬
‫ﺑﮕﯿﺘﯽ از ﻫﻤﻪ ﺧﻮﺑﯽ وزﺷﺘﯽ‬
‫دﻗـﯿﻘـﯽ ﭼﺎر ﺧﺼﻠﺖ ﺑﺮ ﮔﺰﯾﺪ ﺳﺖ‬
‫ﻣﯽ ﺧﻮن رﻧﮓ وﻛﯿﺶ زردﻫﺸﺘﯽ‬
‫ﻟـﺐ ﯾﺎﻗـﻮت رﻧﮓ وﻧﺎﻟﻪ ﭼﻨﮓ‬
‫درﻗﻄﻌﺔ ذﯾﻞ ﻟﻮازم ﺟﻬﺎﻧﺪاری وﺳﯿﺎﺳﺖ راﻛﻪ درﻋﺼﺮش ﺑﻮده ﺑﻪ ﻧﯿﻜﻮﯾﯽ ﺗﻔﺼﯿﻞ داده اﺳﺖ ﮐﻪ از ان وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺖ‬
‫وﺟﻬﺎﻧﺒﺎﻧﯽ آﻧﻮﻗﺖ را ﻣﯿﺘﻮان ﻓﻬﻤﯿﺪ‪:‬‬
‫ﺑـﺪو ﭼﯿﺰ ﮔـﯿﺮﻧﺪ ﻣــﺮ ﳑﻠﻜﺖ را‬
‫ﯾـﻜﯽ زرﻧـﺎم ﻣـﻠـﻚ ﺑـﺮ ﻧـﺒﺸﺘﻪ‬‫ ﺟﺎﻣﻪ ﯾﯽ ﮐﻪ در ﮐﻠﯿﺴﺎ ﻣﯽ ﭘﻮﺷﯿﺪﻧﺪ و ﺷﺎﯾﺪ رﻧﮓ ﺳﺮخ داﺷﺖ‬‫‪ -‬ﺟﺎﻣﻪ‌ ء اﺑﺮﯾﺸﻤﯽ‬

‫ﯾﻜﯽ ﭘﺮﻧﯿﺎﻧـﯽ‪ ٣‬ﯾﻜﯽ زﻋـﻔﺮاﻧﯽ‬
‫دﮔﺮ آﻫﻦ آ ب داده ﯾﻤﺎﻧﯽ‬‫ﻛﺮا ﺑﻮﯾﻪء‪ ١‬وﺻﻠﺖ ﻣـﻠﻚ ﺧـﯿﺰد‬
‫زﺑﺎﻧﯽ ﺳﺨﻨﮕﻮی ودﺳﺘﯽ ﻛﺸﺎده‬
‫ﻛﻪ ﻣﻠﻜﺖ ﺷﻜﺎرﯾﺴﺖ ﻛﺎو را ﻧﮕﯿﺮد‬
‫دو ﭼﯿﺰ اﺳﺖ ﻛﺎورا ﺑﺒﻨﺪاﻧﺪرآرد‬
‫ﺑـﺸﻤﺸـﯿﺮ ﺑـﺎﯾـﺪ ﮔـﺮﻓﱳ ﻣـﺮا ورا‬
‫ﻛﺮا ﺑﺨﺖ وﺷﻤﺸﯿﺮ و دﯾﻨﺎر ﺑﺎﺷﺪ‬

‫ﯾﻜﯽ ﺟﻨﺒﺸﯽ ﺑﺎﯾـﺪش آﺳﻤﺎﻧﯽ‬
‫دﻟﯽ ﻫﻤﺶ ﻛﯿﻨﻪ ﻫﻤﺶ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ‬
‫ﻋﻘﺎب ﭘﺮﻧـﺪه ﻧﻪ ﺷﯿﺮ ژﯾﺎﻧﯽ‬
‫ﯾﻜﯽ ﺗﯿﻎ ﻫﻨﺪی دﮔﺮ زرﻛﺎﻧﯽ‬
‫ﺑﺪﯾﻨﺎر ﺑـﺴﺘﻨﺶ ﭘﺎی ار ﺗﻮاﻧﯽ‬
‫ﻧـﺒﺎﯾـﺪ ﺗﻦ ﺗﯿﺮو ﭘﺸﺖ ﻛﻤﺎﻧﯽ‬

‫ﻓﻠﻚ ﳑﻠﻜﺖ ﮐﯽ دﻫﺪ را ﯾﮕﺎﻧﯽ‬
‫ﺧـﺮد ﺑﺎﯾـﺪ آ ﳓﺎ و ﺟـﻮد‪ ٣‬وﺷـﺠـﺎﻋــﺖ‬
‫درﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺪﯾﻊ وﻓﺼﯿﺢ ﻛﻪ ارزش ﻫﻨﺮی آن ﻛﻢ ازارزش ﻓﻜﺮی وﻣﻌﻨﻮی آن ﻧﯿﺴﺖ‪،‬ﻋﻘﺎﯾﺪی را اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻪ‬
‫ﻛﻪ در ﻗﺮون ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﺪار وﻓﯿﻠﺴﻮف ﺳﯿﺎﺳﯽ اﯾﺘﺎﻟﻮی ﻣﺎﻛﯿﺎوﻟﯽ )‪١٥٢٧ – ١٤٦٩‬م( در ﻛﺘﺎب‬
‫"زﻣﺎﻣﺪار" آﻧﺮا ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﺼﺮی وﻓﻠﺴﻔﯽ داده وﺑﻨﺎم ﻣﺎﻛﯿﺎ وﻟﯿﺰم درﺟﻬﺎن ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺷﻬﺮت ﯾﺎﻓﺘﻪ وﻣﻜﺘﺐ ﺧﺎص‬
‫ﺗﻔﻜﺮ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺷﻤﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﻣﺎﻛﯿﺎوﻟﯽ ﻛﻪ اﺧﻼق وﻋﺎﻃﻔﻪ را ازﻣﻜﺘﺐ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﻮﯾﺶ راﻧﺪه و آﻧﺮا ﺑﺮﺟﻠﺐ ﻣﻨﻔﻌﺖ ﻣﺤﺾ ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎده‪،‬ﺑﺨﺖ‬
‫وﻫﻤﺖ را ازﻟﻮازم ﺟﻬﺎﻧﺪاری ﺷﻤﺮده ﻛﻪ درﯾﻦ ﺷﻌﺮ دﻗﯿﻘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺒﺶ آﺳﻤﺎﻧﯽ وﺑﺨﺖ وﺷﻤﺸﯿﺮ وﺷﺠﺎﻋﺖ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮔﺮدﯾﺪه‬ ‫اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻨﺠﯿﻚ ﺗﺮ ﻣﺬی ﻧﯿﺰ از ﺷﺎﻋﺮان اﯾﻦ دوره اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪاز ‪ ٣٥٠‬ﻫـ دردرﺑﺎرﭼﻐﺎﻧﯿﺎن ﻣﯽ زﯾﺴﺖ‬
‫وﺷﺎﻫﺎن آل ﻣﺤﺘﺎج راﻣﺪح ﻣﯿﻜﺮد‪،‬اورا ازﺷﺎﻋﺮان ﺑﺰرگ ﻋﺼﺮ داﻧﻨﺪ‪ ،‬واﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﳕﻮﻧﺔ ﻛﻼم اوﺳﺖ ‪:‬‬

‫ای ﺑﺪ رﯾﺎی ﻋـﻘﻞ ﻛﺮده ﺷﻨﺎه و زﺑـﺪ وﻧـﯿﻚ روزﮔﺎرآﮔﺎه‬
‫ﻧﺎن ﻓﺮو زن ﺑﻪ آب دﯾﺪه ﺧﻮﯾﺶ وز در ﻫﯿﭻ ﺳﻔﻠﻪ ﺷﯿﺮ ﻣﺨﻮاه‬
‫اﯾﻦ ﻏﺰل ﺷﯿﻮا ﻫﻢ از ﻣﻨﺠﯿﻚ اﺳﺖ ‪:‬‬
‫ای ﺧﻮب ﺗﺮ زﭘﯿﻜﺮ دﯾﺒﺎی ار ﻣﻨﯽ ای ﭘﺎك ﺗﺮز ﻗﻄﺮه ﺑﺎران ﺑـﻬـﻤﻨﯽ‬
‫واﳓﺎ ﻛﻪ روی ﺗﻮ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺮ وﺷﻨﯽ‬
‫اﳓﺎ ﻛﻪ ﻣﻮی ﺗﻮﻫﻤﻪ ﺑﺮزن‪ ٤‬ﺑﺰﯾﺮ ﻣﺸﻚ‬
‫و ﻧـﺪر ﺑـﻬﺎر ﺣﺴـﻨﻢ ﺗـﺎﺗـﻮ ﺑﺮﻣـﻨﯽ‬
‫اﻧﺪ ر ﻓﺮات ﻏﺮﻗﻢ ﺗﺎدﯾﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺴﺖ‬
‫درﯾـﺎ ﺳـﻤـﻦ ﺑـﺮی ﺗـﻮ ﺑﺪل ﭼﻮﻧﻜﻪ آﻫﻨﯽ‬
‫از اﻧﮕﺒﯿﻦ ﻟﺐ ﺑﯽ ﺳﺨﻦ ﺗﻠﺦ ﻣﻮ ﭼﺮاﺳﺖ‬
‫ﻣﮕﺬر ﺑﺒﺎغ ﺳﺮوﺳﻬﯽ ﭘﺎك ﺑﺸﻜﻨﯽ‬
‫ﻣﻨﮕﺮ ﲟﺎه ﻧﻮرش ﺗﯿﺮه ﺷﻮد زرﺷﻚ‬
‫ﻻﻟﻪ رخ وﺑﻨﻔﺸﻪ ﺧﻂ وﯾﺎﺳﻤﻦ ﺗﻨﯽ‬
‫ﺧﺮم ﺑﻬﺎر ﺧﻮاﻧﺪ ﻋﺎﺷﻖ ﺗﺮا ﻛﻪ ﺗﻮ‬
‫ای ﺻـﺒﺮ ﺑﺮ ﻓــﺮاق ﺑﺘﺎن ﻧﯿﻚ ﺟــﻮﺷﻨﯽ‬
‫ﻣﺎ را ﺟﮕﺮ ﺑﻪ ﺗﯿﺮ ﻓﺮاق ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﮔﺸﺖ‬

‫درﯾﻦ ﻋﺼﺮ از ﻗﺪﯾﻤﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮات زﺑﺎن دری ﻧﯿﺰدر ﺑﻠﺦ وﻗﺰدار ﺳﺮاﻏﯽ دارﯾﻢ‪ ،‬ﻛﻪ راﺑﻌﻪ ﺑﻨﺖ ﻛﻌﺐ ﺑﻠﺨﯽ از‬
‫ﺷﺎﻋﺮان ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﺑﺎﺷﺪ وﺣﯿﺎت اﻣﯿﺮ زادﮔﯽ درﺑﻠﺦ وﺑﺴﺖ وﻗﺰدار داﺷﺘﻪ ودارای ﺟﻤﺎل روی وﺟﻤﺎل ﺳﺨﻦ ﺑﻮد‪ ،‬ﻛﻪ‬
‫داﺳﺘﺎن ﻋﺸﻘﺒﺎزی او ﺑﺎﺑﻜﺘﺎش ﻏﻼم ﺑﺮادرش در ادﺑﯿﺎت دری ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺼﻪ دﻟﭽﺴﭗ وﺟﺬاﺑﯽ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺑﺪﯾﻦ‬
‫ﻣﻌﻨﯽ ﻛﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ وﻣﻐﺎزﻟﻪ او ﺑﺎ آن ﺟﻮان ﮔﻠﺮوی ﻋﻠﺖ ﺑﺮ آﺷﻔﺘﮕﯽ ﺑﺮادر راﺑﻌﻪ ﮔﺸﺖ و اورا در ﺣﻤﺎﻣﯽ ﮔﺮم اﻓﮕﻨﺪ ﻛﻪ‬
‫ﺗﺎ دم ﻣﺮگ اﺷﻌﺎر ﺧﻮد را درﻋﺸﻖ ﺑﻜﺘﺎش ﻣﯽ ﺳﺮود‪،‬وآﻧﺮاﺑﺮدﯾﻮار ﻫﺎی ﮔﺮﻣﺎ ﺑﻪ ﺑﺎ ﻗﻄﺮات ﺧﻮن ﮔﻠﮕﻮن ﺧﻮد‬
‫ﻣﯿﻨﻮﺷﺖ‪ .‬ﺗﺎدرﯾﻦ راه ﺟﺎن داد‪،‬وﺗﺮاژدی او ﻣﻮﺿﻮع دﻟﻜﺶ وﻣﻮﺛﺮی ﺑﺮای ﺷﻌﺮاءوﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ﮔﺎن ﻣﺎﺑﻌﺪ ﮔﺮدﯾﺪ‪.‬‬

‬‬

‫ازﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ راﺑﻌﻪ ﺗﻮان درﯾﺎﻓﺖ ﻛﻪ اورا ﻋﺸﻖ وﺷﯿﺪاﯾﯽ ﺳﺨﺖ ﭘﯿﭽﺎﻧﺪه وﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﺧﻮد ﻛﺸﯿﺪه ﺑﻮد‪:‬‬
‫ﻛـﻮﺷـﺶ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻣﺪ ﺳﻮدﻣﻨﺪ‬
‫ﻋﺸﻖ او ﺑﺎز اﻧﺪر آوردم ﺑﻪ ﺑﻨﺪ‬
‫ﻛﯽ ﺗﻮان ﻛﺮدن ﺷﻨﺎ ای ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ؟‬
‫ﻋــﺸﻖ درﯾﺎﯾﯽ ﻛﺮاﻧﻪ ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ‬
‫ﺑـﺲ ﻛﻪ ﺑﭙﺴﻨﺪ ﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺎﭘﺴﻨﺪ‬
‫ﻋﺸﻖ را ﺧﻮاﻫﯽ ﻛﻪ ﺗﺎﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮی‬
‫زﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮرد واﻧﮕﺎرﯾﺪ ﻗﻨﺪ‬
‫زﺷﺖ ﺑﺎﯾﺪ دﯾﺪ واﻧﮕﺎرﯾﺪ ﺧﻮب‬
‫ﻛﺰ ﻛﺸﯿﺪن ﺗﻨﮕﺘﺮ ﮔﺮدد ﻛﻤﻨﺪ‬
‫ﺗﻮﺳﻨﯽ ﻛﺮدم ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻫﻤﯽ‬
‫ﺷﻌﺮ وادب دری درﻋﺼﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن وﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی در ﺧﺮاﺳﺎن روﻧﻖ ﺑﺴﺰاﯾﯽ ﯾﺎﻓﺖ وﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﺰرگ ﺑﺎﻗﺪرت‬
‫ﻛﻼم وﻓﺼﺎﺣﺖ زﺑﺎن ووﺳﻌﺖ ﻓﻜﺮ وﻣﻌﺎﻧﯽ ﺑﺮازﻧﺪه ﻇﻬﻮر ﻛﺮدﻧﺪ‪ ،‬واﻧﻮاع ﺳﺨﻦ دری ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺼﯿﺪه وﻏﺰل وﻣﺜﻨﻮی‬
‫وﻗﻄﻌﻪ ورﺑﺎﻋﯽ رواج ﯾﺎﻓﺖ وﻣﻌﺎﻧﯽ وﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺑﻜﺮ واﻓﻜﺎرﺗﺎزه ﻧﯿﺰﭘﺮورده ﺷﺪﻧﺪ‪،‬ﻛﻪ ﺳﺎدﮔﯽ و رواﻧﯽ ﻛﻼم وﻧﺒﻮدن‬
‫ﺧﯿﺎﻻت ﺑﺎرﯾﻚ واﺑﻬﺎم از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﺷﻌﺮ اﯾﻦ دوره اﺳﺖ‪.‬‬
‫در ﺷﻌﺮ اﯾﻦ دوره وﺿﻊ زﻧﺪﮔﺎﻧﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ واﺣﻮال درﺑﺎر وﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ وﻧﻈﺎﻣﯽ را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮان ﻛﺮد‪ ،‬ﺣﻤﺎﺳﻪ‬
‫ﺳﺮاﯾﯽ روح ﻧﺨﻮت وﻏﺮور ﻗﺪﯾﻢ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﯽ ﻣﺮدم را ﳕﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻣﯿﻜﻨﺪ‪ ،‬ﻛﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ﻣﺮوزی و دﻗﯿﻘﯽ ﺑﺪان ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪ ‪.‬‬
‫ﻏﺰل وﺳﺮودﻫﺎی ﻏﻨﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺮ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ اﺷﻌﺎر ﻋﺸﻘﯽ و وﺻﻔﯽ را ﻛﻪ ﺳﺘﺎﯾﺶ ﺟﻤﺎل وزﯾﺒﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻮﺟﻮد آورده‬
‫واﺳﺎس ﻣﺘﯿﻨﯽ را ﺑﺮای ﺗﻐﺰﻻت دﻟﻜﺶ دوره ﻣﺎﺑﻌﺪ آﻣﺎده ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ‪.‬‬
‫ﻗﺼﺎﯾﺪ ﻣﺪﺣﯿﻪ درﺑﺎری ﳕﻮﻧﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻨﻈﺮ ﻧﮕﺎری ﺑﺎ ﺗﺸﺒﯿﺐ ﻫﺎی ﻧﯿﻜﻮ و دﻟﻜﺶ اﺳﺖ‪ ،‬واﺷﻌﺎر ﺣﻜﻢ و‬
‫ﻣﻮاﻋﻆ واﺧﻼق ﻧﯿﺰ ﺳﺮوده ﺷﺪه ﻛﻪ ﺷﺎﻟﻮده ادﺑﯿﺎت وﺳﯿﻊ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ‪.‬‬
‫ﺷﻌﺮای اﯾﻦ دوره ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺧﻮد را ﺧﻮاه اﺧﻼﻗﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ وﺧﻮاه در ﻣﺪح و ذم ﺑﻄﺮز ﺳﺎده وﺑﯽ ﭘﯿﺮاﯾﻪ ادا ﻣﯿﻜﺮده‬
‫اﻧﺪ‪،‬ﻛﻨﺎﯾﻪ واﺳﺘﻌﺎره وﺑﻌﻀﯽ ﺗﻜﻠﻔﺎت ﺻﻨﻌﺘﯽ درﯾﻦ دوره د رﺷﻌﺮ دﯾﺪه ﳕﯽ ﺷﻮد‪ ،‬وﻏﯿﺮ از ﺗﺸﺒﯿﻬﺎت ﺻﺮﯾﺢ و روﺷﻦ ﻛﻪ‬ ‫ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده اﺳﺖ‪،‬در ﺳﺎﯾﺮ ﺻﻨﻌﺘﻬﺎ زﯾﺎده روی ﳕﯿﻜﺮده اﻧﺪ‪ ،‬ﻟﻐﺎت دری ﺑﺮ ﻟﻐﺎت ﺗﺎزی ﻣﯿﭽﺮ ﺑﯿﺪه ودر ﺑﻌﻀﯽ‬ ‫اﺷﻌﺎر اﺻﻼ ﻟﻐﺖ ﻋﺮﺑﯽ دﯾﺪه ﳕﯽ ﺷﻮد‪.‬اﻻ ﻟﻐﺎﺗﯽ ﻛﻪ در اداره وﺳﯿﺎﺳﺖ ودﯾﻦ ازﻋﺮﺑﯽ آﻣﺪه ﺑﻮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻬﺎد‪ -‬زﻛﺎت‪-‬‬‫ﺻﺒﺮ‪ -‬ﺧﺮاج‪ -‬ﻋﺎﻣﻞ‪ -‬ﺣﺎﻛﻢ‪ -‬ﻗﺎﺿﯽ وﻏﯿﺮه ‪.‬‬

‫ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﯿﺎﻧﯿﻪء ﻋﺼﺮ ﺳﺎﻣﺎﻧﯽ ﺻﺮاﺣﺖ وﻋﺪم اﺷﺎرت ﺑﻌﻠﻮم ﻣﺨﺘﻠﻔﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻋﺮ در ﻧﻈﺮ ﻧﺪارد ﻛﻪ‬
‫اﻇﻬﺎر ﻓﻀﻞ ﻛﻨﺪ وﻫﻤﯿﻨﻄﻮر از ﺗﺼﻮف و ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی ﻫﻢ ﭘﺮ ﺣﺬر ﺑﻮده اﻧﺪ درﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ﻣﻮاد ﭘﻨﺪ واﻧﺪرز در اﺷﻌﺎر اﯾﺸﺎن‬
‫ﻓﺮاوان اﺳﺖ‪.‬‬