32

‫ادﺑﯿﺎت دری درﻋﺼﺮ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن وﻏﻮرﯾﺎن (از ‪ ٤٠٠‬ﺗﺎ ‪ ٦٠٠‬هجری )

از کتاب: نظرى به تحولاتى ادب درى

‫ﺳﺎﻣﺎﻧﯿﺎن ﺑﻠﺨﯽ ﻛﻪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی ﻗﺪﯾﻢ ﻣﻬﺬب ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ادب دری را ﭘﺮورﻧﺪ و ﻣﺮدم اﯾﻦ ﺳﺮ زﻣﯿﻦ در ﭘﺪﯾﺪ‬

‫آوردن آﺛﺎر ﻣﻐﺘﻨﻢ و وزﯾﻦ ادﺑﯽ ﺳﻬﻢ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ‪ ،‬و درﯾﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺟﻤﻌﯽ از رﺟﺎل وﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻران ﺑﺎ‬ ‫ذوق وادب ﭘﺮور ﻫﻢ ﺗﺮﺑﯿﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﯾﻜﯽ ازﯾﻦ رﺟﺎل ﺟﻨﮕﯽ ﺳﺒﻜﺘﮕﯿﻦ ﻣﺮد ﻧﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺎﻓﯽ ودﻻوری ﺑﻮد‪ ،‬ﻛﻪ در ‪٢٧‬‬

‫ﺷﻌﺒﺎن ‪ ٣٦٦‬ﻫ ‪ ٩٧٦‬م در ﻏﺰﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﺴﻨﺪ اﻣﺎرت ﻧﺸﺴﺖ و دﺧﺘﺮ ﯾﻜﯽ از رؤﺳﺎی زاﺑﻞ را ﺑﺰﻧﯽ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ازو ﭘﺴﺮی‬

‫ﺑﻨﺎم ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻮ ﺟﻮدآﻣﺪ وﺑﻨﺎ ﺑﺮﯾﻦ اورا ﻣﺤﻤﻮد زاﺑﻠﯽ ﮔﻔﺘﻨﺪ وﻓﺮدوﺳﯽ ﮔﻮﯾﺪ‪:‬‬

‫ﺧﺠﺴﺘﻪ در ﮔﻪ ﻣﺤﻤﻮد زاﺑﻠﯽ درﯾﺎﺳﺖ‪.‬‬


‫دودﻣﺎن ﺳﺒﻜﺘﮕﯿﻦ اﮔﺮ ﭼﻪ ﻧﺴﻼً ﺗﺮﻛﯿﺴﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺗﮕﯿﻨﺎن از زﻣﺎن ﻗﺒﻞ از اﺳﻼم از ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻛﻮﺷﺎﻧﻮ ﯾﻔﺘﻠﯽ‬

‫اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺧﺮاﺳﺎن ﻗﺮﻧﻬﺎ ﭘﺮورش ﯾﺎﻓﺘﻪ و دارای ﻓﺮﻫﻨﮓ وﺛﻘﺎﻓﺖ وﻣﻠﯿﺖ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ‪ ،‬وﺑﻨﺎ ﺑﺮﯾﻦ ﺗﻮ ﺟﻬﯽ ﺑﻪ ﭘﺮورش ‫زﺑﺎن دری وﻓﺮﻫﻨﮓ وادب وﺻﻨﻌﺖ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ‪.‬‬

‫از ﺷﻌﺮای اواﯾﻞ ﻋﺼﺮﻏﺰﻧﻮﯾﺎن اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﺑﺴﺘﯽ ﺷﺎﻋﺮ وﻣﻨﺸﯽ ﺑﻠﯿﻎ دری وﻋﺮﺑﯽ ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺣﺪود‪٤٠٠‬ﻫ اﺳﺖ ﻛﻪ دﺑﯿﺮ‬

‫درﺑﺎر ﺳﺒﻜﺘﮕﯿﻦ ﺑﻮد وﺑﺴﺒﺐ ﺧﺸﻢ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻪ ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ راﻧﺪه ﺷﺪ واﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ از اﺷﻌﺎردری او ﺧﻮاﻧﺪ‬

‫ﻧﯿﺴﺖ‪:‬‬

‫ﯾﻜﯽ ﻧﺼﯿﺤﺖ ﻣﻦ ﮔﻮﺷﺪ اروﻓﺮﻣﺎن ﻛﻦ‬

‫ﻫﻤﻪ ﺑﺼﻠﺢ ﮔﺮای وﻫﻤﻪ ﻣﺪارا ﻛﻦ‬


‫ﻛﻪ از ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺳﻮد آن ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﻛﺮد‬

‫ﻛﻪ از ﻣﺪارا ﻛﺮدن ﺳﺘﻮده ﮔﺮدد ﻣﺮد‬


‫اﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﻮت داری وﻋﺪت ‪ ١‬ﺑﺴﯿﺎر‬

‫ﻧﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ دارد ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺣﺮب ﺑﺎﯾﺪ رﻓﺖ‬


‫ﺑﮕﺮد ﺻﻠﺢ ﮔﺮای و ﺑﮕﺮد ﺟﻨﮓ ﻣﮕﺮد‬

‫ﻧﻪ ﻫﺮ ﻛﻪ داردﭘﺎزﻫﺮ زﻫﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮرد‬


‫ﻋﻨﺼﺮی ﺑﻠﺨﯽ ﻛﻪ ﻧﺎﻣﺶ ﺣﺴﻦ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ اﺳﺖ ﻧﯿﺰ از ﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن ﺑﻨﺎم وﺳﺮآﻣﺪ اﯾﻦ روزﮔﺎر و ﻣﺘﻮﻓﯽ (‪ ٤٣١‬ﻫ )‬

‫اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ دﯾﻮان اﺷﻌﺎر ﻛﺘﺎب ﻫﺎی ﻣﻨﻈﻮم دﯾﮕﺮ ﺑﻨﺎم ﺷﺎد ﺑﻬﺮو ﻋﯿﻦ اﳊﯿﺎت و واﻣﻖ وﻋﺬرا – ﺧﻨﮓ ﺑﺖ‬

‫وﺳﺮخ ﺑﺖ ﻧﯿﺰ داﺷﺖ ودر اﺷﻌﺎر او ﺑﺮﺧﯽ اﻓﻜﺎر واﺻﻄﻼﺣﺎت ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻢ راه ﯾﺎﻓﺘﻪ واز ان ﺑﺮﻣﯽ آﯾﺪ ﻛﻪ وی ﺑﺮﻋﻠﻮم‬

‫ﻋﻘﻠﯽ ﻧﻈﺮی داﺷﺖ اﻣﺎ دﻗﺖ ﺧﯿﺎل وﺑﺎرﯾﻜﯽ اﻧﺪﯾﺸﻪ و آوردن ﻣﻀﺎﻣﯿﻦ ﺑﻜﺮ واﺑﺪاﻋﯽ در اﺷﻌﺎرش ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻫﻮﯾﺪاﺳﺖ ‪.‬‬

‫دﯾﻮان ﻋﻨﺼﺮی ﻋﺒﺎرت از ﻗﺼﺎﯾﺪ ﻃﻮﯾﻞ وزﯾﺒﺎ وﻓﺼﯿﺢ در ﻣﺪح ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد و دﯾﮕﺮ رﺟﺎل آن زﻣﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﭼﻨﺪ‬

‫ﻏﺰل و رﺑﺎﻋﯽ ﻧﯿﺰ دارد‪ ،‬درا واﯾﻞ ﻗﺼﺎﯾﺪ ﺗﺸﺒﯿﺐ ﻫﺎی ﺷﯿﺮﯾﻦ درﻣﺪح ﺧﻮﺑﺎن ﮔﻮﯾﺪ‪،‬ﻛﻪ ﻧﻮﺧﻂ وﮔﻠﺮوی وﺳﭙﺎﻫﯽ‬

‫وﯾﺎﺧﺪﻣﺘﮕﺎران ﺑﺰﻣﻨﺪ‪ ،‬واﯾﻦ وﺿﻊ اﻣﺮد ﭘﺮﺳﺘﯽ آﻧﺰﻣﺎن را ﻣﯿﺮ ﺳﺎﻧﺪ ﻣﺜﻼً‬

‫ﺳﺨﻦ را ﲟﺪح ﺳﭙﻪ ﺑﺪ رﺳﺎن‬

‫ﭼﻪ ﺳﻮد از ﻧﮕﺎر ﺳﭙﺎﻫﯽ ﺗﺮا‬

‫اﻛﻨﻮن اﯾﻦ ﻧﮕﺎر ﺳﭙﺎﻫﯽ را ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽ ﺳﺘﺎﯾﺪ‪:‬‬

‫ﺑﺮ آﻣﯿﺨﺘﻪ ﻣﻬﺮ او ﺑﺎروان‬

‫ﮔﻞ ﻧﻮ ﺷﮕﻔﺘﻪ اﺳﺖ وﺳﺮو روان‬

‫ﻛﻪ دل ﻣﻬﺮ او ﺑﺎز ﺑﻨﺪ د ﺑﺠﺎن‬

‫ﺧﺮد ﭼﻬﺮه او ﻧﮕﺎرد ﺑﺪل‬

‫ﺑﺮوﯾﺪ ﺑﭽﺸﻢ اﻧﺪرت ارﻏﻮان‬

‫اﮔﺮ ﺑﻨﮕﺮی ﺳﻮی رﺧﺴﺎر او‬

‫ﺑﻪ از ﻋﻨﺒﺮش زﻟﻒ ﻋﻨﺒﺮ ﻓﺸﺎن‬

‫ﺑﻪ از ﺷﻜﺮش ﻟﻔﻆ ﺷﻜﺮ ﺷﻜﻦ‬

‫ﭘﺮاز ﻣﺸﻚ ﯾﺎ ﺑﯽ ﺗﻮﻛﺎم ودﻫﺎن‬

‫اﮔﺮ ﻧﺎم ﭘﯿﭽﯿﺪه زﻟﻔﺶ ﺑﺮی‬

‫روان ﮔﺮددت اﻧﮕﺒﯿﻦ ﺑﺮ زﺑﺎن‬

‫وﮔﺮ وﺻﻒ ﮔﻮﯾﯽ ز ﺷﯿﺮﯾﻦ ﻟﺒﺶ‬

‫ﻧﮕﺎری ﭼﻮ آراﺳﺘﻪ ﺑﻮﺳﺘﺎن‬

‫ﻧﮕﺎر اﺳﺖ ﮔﻮﯾﯽ ﻣﯿﺎن ﺳﭙﺎ‬


‫دﯾﮕﺮ از ﺷﻌﺮای ﺑﺰرگ درﺑﺎر ﻏﺰﻧﻪ اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﻮص ﻣﻨﻮﭼﻬﺮی اﺳﺖ ﻛﻪ در داﻣﻐﺎن ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻏﺮﺑﯽ ﺧﺮاﺳﺎن در اواﺧﺮ‬

‫ﻗﺮن ﭼﻬﺎرم ﻫﺠﺮی ﺑﺪﻧﯿﺎ آﻣﺪ ودر ‪ ٤٣٢‬ﻫ در ﮔﺬﺷﺖ‪ .‬وی ﻣﺮد داﻧﺸﻤﻨﺪ وآﺷﻨﺎ ﺑﻌﻠﻮم وادب ﻋﺼﺮ ﺑﻮده ﺑﻪ وﺟﻮدت‬

‫ذﻫﻦ وﺷﯿﺮﯾﻨﯽ زﺑﺎن وﻗﺪرت ﺑﯿﺎن در درﺑﺎر ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺰﻧﻮی ﺳﺮآ ﻣﺪ اﻗﺮان ﮔﺸﺖ وﻗﺼﺎﯾﺪ آﺑﺪار ﺳﺮود وﻣﺴﻤﻂ‬ ‫از ﻣﺒﺪﻋﺎت اوﺳﺖ‪.‬ﭼﻮن ﺑﺎادب ﻋﺮب آﺷﻨﺎﯾﯽ ﻛﺎﻓﯽ داﺷﺖ‪ ،‬ﻛﻠﻤﺎت ﻓﺮاوان ﻣﻬﺠﻮر ﻋﺮﺑﯽ را در اﺷﻌﺎر ﺧﻮد ﮔﻨﺠﺎﻧﯿﺪ و ‫از ﺧﺼﺎﯾﺺ ﻫﻨﺮ اوﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻇﺮ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﯿﻌﺖ را از ﺑﯿﺎﺑﺎن و ﻛﻮه وﺟﻨﮕﻞ و ﺑﻮﺳﺘﺎن وآﺳﻤﺎن و اﺑﺮ وﺑﺎران وﻣﻨﺎﻇﺮ‬ ‫ﺑﺰم را ازﺷﺮاب وﻋﯿﺶ ﺟﻮاﻧﯽ در ﺗﺸﺒﯿﺒﻬﺎی ﻗﺼﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﻣﻬﺎرت و ﭼﯿﺮه دﺳﺘﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻣﯿﻜﺸﺪ‪،‬ درﺣﺎﻟﯿﻜﻪ ﺑﺎوﺟﻮد‬ ‫اﺣﺴﺎﺳﺎت ﺟﻮاﻧﯽ وﺧﻮﺷﮕﺬراﻧﯽ از ﺳﺨﻨﺎن رﻛﯿﻚ وﲡﺎﻫﺮ ﺑﻜﺮدار ﻧﺎ ﭘﺴﻨﺪﯾﺪه ﻣﯽ ﭘﺮﻫﯿﺰد واز ﻗﺼﯿﺪه ﮔﻮﯾﺎن ﻧﺎﻣﻮر ‫وﺑﻠﯿﻎ زﺑﺎن درﯾﺴﺖ‪.‬ودر ﺗﺸﺒﯿﺐ اﯾﻦ ﻗﺼﯿﺪه ﻣﺪﺣﯿﻪ از ﻋﻬﺪه ﻣﻨﻈﺮه ﻧﮕﺎری رﺣﻠﺖ ﻛﺎروان و وداع دو دﻟﺪاده ﺑﺎ ﭼﯿﺮﮔﯽ ‫ﺑﯿﺎن ﺑﺮآﻣﺪه وﺑﺎ و ﺟﻮد اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻬﺠﻮر ﻋﺮﺑﯽ ﻃﺮاوت ﺳﺨﻦ ودﻻوﯾﺰی ﺧﺎص ﻫﻨﺮ ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻧﺪاده ا‫ﺳﺖ‪:‬‬


‫ﻛﻪ ﭘﯿﺶ آﻫﻨﮓ ﺑﯿﺮون ﺷﺪ زﻣﻨﺰل‬

‫اﻻﯾﺎ ﺧﯿﻤﮕﯽ ﺧﯿﻤﻪ ﻓﺮوﻫﻞ‬

‫ﺷﺘﺮ ﺑﺎﻧﺎن ﻫﻤﯽ ﺑﻨﺪﻧﺪ ﻣﺤﻤﻞ‬

‫ﺗﺒﯿﺮه زن ﺑﺰد ﻃﺒﻞ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ‬

‫ﻣﻪ وﺧﻮرﺷﯿﺪ را ﺑﯿﻨﻢ ﻣﻘﺎﺑﻞ‬

‫ﻧﻤﺎز ﺷﺎم ﻧﺰدﯾﻜﺴﺖ واﻣﺸﺐ‬

‫ﻓﺮوﺷﺪ آﻓﺘﺎب از ﻛﻮه ﺑﺎﺑﻞ‬

‫وﻟﯿﻜﻦ ﻣﺎه دارد ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻻ‬

‫ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻔﻪ ﺷﻮد زان ﮐﻔﻪ ﻣﺎﯾﻞ‬

‫ﭼﻨﺎن دوﻛﻔﻪ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺗﺮازو‬

‫ﻛﻪ ﮔﺮدد روز ﭼﻮﻧﯿﻦ زود زاﯾﻞ‬

‫ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ ﻣﻦ ای ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺻﻨﻮﺑﺮ‬

‫ﺑﺮﯾﻦ ﮔﺮدون ﮔﺮدان ﻧﯿﺴﺖ ﻏﺎﻓﻞ‬

‫ﻣﻦ و ﺗﻮ ﻏﺎﻓﻠﯿﻢ وﻣﺎه وﺧﻮرﺷﯿﺪ‬

‫ﮐﻪ ﮐﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن را ﻧﯿﺴﺖ ﺣﺎﺻﻞ‬

‫ﻧﮕﺎرﯾﻦ ﻣﻨﺎ! ﺑﺮﮔﺮد و ﻣﮕﺮی‬

‫زﻣﺎﻧﻪ ﺣﺎﻣﻞ ﻫﺠﺮﺳﺖ وﻻﺑﺪ‬

‫ﻧﮕﺎرﻣﻦ ﭼﻮﺣﺎل ﻣﻦ ﭼﻨﯿﻦ دﯾﺪ‬

‫ﻧﻬﺪ ﯾﮏ روز ﺑﺎرﺧﻮﯾﺶ ﺣﺎﻣﻞ‬

‫ﺑﺒﺎرﯾﺪ از ﻣﮋه ﺑﺎران و اﺑﻞ‬

‫ﺗﻮﮔﻮﯾﯽ ﭘﻠﭙﻞ‪ ٣‬ﺳﻮده ﺑﮑﻒ داﺷﺖ‬

‫ﺑﯿﺎﻣﺪ اوﻓﺘﺎن ﺧﯿﺰان ﺑﺮﻣﻦ‬

‫دو ﺳﺎﻋﺪ راﺣﻤﺎﯾﻞ ﮐﺮد ﺑﺮﻣﻦ‬

‫ﭘﺮاﮔﻨﺪ از ﮐﻒ اﻧﺪر دﯾﺪه ﭘﻠﭙﻞ‬

‫ﭼﻨﺎن ﻣﺮﻏﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﯿﻢ ﺑﺴﻤﻞ‬

‫ﻓﺮو آوﯾﺨﺖ از ﻣﻦ ﭼﻮن ﺣﻤﺎﯾﻞ‪...‬‬

‫ﭼﻮﺑﺮﮔﺸﺖ از ﻣﻦ آن ﻣﻌﺸﻮق ﳑﺸﻮق‬

‫ﻧﮕﻪ ﮐﺮدم ﺑﮕﺮد ﮐﺎرواﻧﮕﺎه‬

‫ﻧﻪ وﺣﺸﯽ دﯾﺪم آﻧﺠﺎ و ﻧﻪ اﻧﺴﯽ‬

‫ﻧﻬﺎدم ﺻﺎﺑﺮی را ﺳﻨﮓ ﺑﺮ دل‬

‫ﺑﺠﺎی ﺧﯿﻤﻪ و ﺟﺎی رواﺣﻞ‬

‫ﻧﻪ راﮐﺐ دﯾﺪم آﳓﺎ و ﻧﻪ راﺟﻞ‬‫ﻧﺠﯿﺐ‪ ١‬ﺧﻮﯾﺶ را دﯾﺪم ﺑﯿﮑﺴﻮ‬

‫ﭼﻮ دﯾﻮی دﺳﺖ و ﭘﺎاﻧﺪرﺳﻼ ﺳﻞ‬


‫ﻧﺸﺴﺘﻢ از ﺑﺮش ﭼﻮن ﻋﺮش ‪٣‬ﺑﻠﻘﯿﺲ‬

‫ﻫﻤﯽ راﻧﺪم ﳓﯿﺐ ﺧﻮﯾﺶ ﭼﻮن ﺑﺎد‬

‫ﻧﺠﯿﺐ ﺧﻮﯾﺶ راﮔﻔﺘﻢ ﺳﺒﮑﺘﺮ‬


‫ﺑﺠﺴﺖ او ﭼﻮن ﯾﮑﯽ ﻋﻔﺮﯾﺖ‪ ٤‬ﻫﺎﯾﻞ‬

‫ﻫﻤﯽ ﮔﻔﺘﻢ ﮐﻪ اﻟﻠﻬﻢ ﺳﻬﻞ‪...‬‬

‫اﻻﯾﺎ دﺳﺘﮕﯿﺮ ﻣﺮد ﻓﺎﺿﻞ‬


‫ﺑﭽﺮﮐﺖ ﻋﻨﺒﺮﯾﻦ ﺑﺎ داﭼﺮاﮔﺎه‬

‫ﺑﯿﺎﺑﺎن در ﻧﻮرد و ﮐﻮه ﺑﮕﺬار‬


‫ﺑﭽﻢ ﮐﺖ آﻫﻨﯿﻦ ﺑﺎدا ﻣﻔﺎﺻﻞ‬

‫ﻣﻨﺎزل ﻫﺎﺑﮑﻮب وراه ﺑﮕﺴﻞ‬‫ﻓﺮود آوردن اﻋﺸﯽ‪ ٦‬ﺑﻪ ﺑﺎﻫﻞ‬

‫ﻓﺮود آورﺑﺪرﮔﺎه وزﯾﺮم‬


‫درﻋﺼﺮ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺷﻌﺮای دﯾﮕﺮ دری ﻧﯿﺰ در ﺧﺮاﺳﺎن و اﻃﺮاف آن ﺑﻮده اﻧﺪ‪ ،‬و از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﻌﻮدی ﻏﺰﻧﻮی اﺳﺖ ﮐﻪ‬

‫ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺴﺒﺐ ﮔﻔﱳ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻨﺪ آﻣﯿﺰ ﺑﺮو ﺧﺸﻢ ﮔﺮﻓﺖ و درﺳﻨﻪ ‪٤٣٠‬ﻫ او را ﺑﻬﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﻔﯽ ﮐﺮد و ﺑﻪ ﻗﻮل‬ ‫ﺑﯿﻬﻘﯽ"اﯾﻦ ﻣﺴﮑﯿﻦ ﺳﺨﺖ ﻧﯿﮑﻮﻧﺼﯿﺤﺘﯽ ﮐﺮد‪،‬ﻫﺮﭼﻨﺪﻓﻀﻮل ﺑﻮدو ﺷﻌﺮاءراﺑﺎﻣﻠﻮﮐﺎن اﯾﻦ ﻧﺮﺳﺪ‪".‬‬

‫قطعه ﭘﻨﺪ آﻣﯿﺰاﯾﻨﺴﺖ‪:‬‬


‫ﺑﺮآرزود‪،‬زﻣﻮران ﻣﺎرﮔﺸﺘﻪ دﻣﺎر‬

‫ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺗﻮ ﻣﻮران ﺑﺪﻧﺪ وﻣﺎ رﺷﺪﻧﺪ‬

‫ﮐﻪ اژدﻫﺎ ﺷﻮد ار روزﮔﺎر ﯾﺎﺑﺪﻣﺎر‬

‫ﻣﺪه زﻣﺎﻧﺸﺎن زﯾﻦ ﺑﯿﺶ وروزﮔﺎرﻣﺒﺮ‬


‫دورۀ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺼﺮ رواج وﺗﺮﻗﯽ ﺷﺎﻋﺮی دری اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻌﺪ ازﺷﻜﺴﺖ ﻣﺴﻌﻮد درﺳﻨﻪ ‪ ٤٣١‬ﻫ ﺑﺪﺳﺖ‬

‫ﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن د ردﻧﺪ اﻧﻘﺎن ﻣﺮو وﮔﺮﯾﺰ او ﺑﻬﻨﺪ وﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪن اودرﻣﺎرﯾﮕﻠﻪ ﻣﺎورای ﺳﻨﺪ‪،‬دورة ﻋﻈﻤﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﺪان ﺳﭙﺮی‬

‫ﺷﺪوﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن ﺑﺮﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ ﺧﺮاﺳﺎن وﻋﺮاق ﺗﺴﻠﻂ ﯾﺎﻓﺘﻨﺪ وﺗﻨﻬﺎ زاﺑﻠﺴﺘﺎن وﻛﺎﺑﻞ ﺗﺎ ﻻﻫﻮرﺑﻪ ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن اﺧﻼف‬

‫ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ واﯾﻦ دوره ﺗﺎ ‪ ٥٨٣‬ﻫ ﻛﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻏﯿﺎث اﻟﺪﯾﻦ ﻏﻮری ﻏﺰﻧﻪ را ﮔﺮﻓﺖ دوام داﺷﺖ‪.‬‬

‫درﯾﻦ ﯾﻜﺼﺪ وﭘﻨﺠﺎه ﺳﺎل ﺑﻘﯿﻪ ﻣﻠﻮك آل ﻣﺤﻤﻮد درﻏﺰﻧﻪ وﺳﻠﺠﻮﻗﯿﺎن در ﺧﺮاﺳﺎن وﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﯿﺎن در ﺷﻤﺎل آﻣﻮ‬

‫وﻏﻮرﯾﺎن آل ﺷﻨﺴﭗ در ﻗﻠﺐ ﻛﺸﻮر وﻏﻮر ﺣﻜﻢ ﻣﯿﺮاﻧﺪﻧﺪ وﺗﺎ ‪ ٦١٨‬ﻫ ﻛﻪ ﺳﯿﻼب ﺗﺒﻪ ﻛﺎر ﭼﻨﮕﯿﺰی آﻣﺪ‪،‬ﻫﻤﺎن ﺳﲍ‬

‫ادﺑﯽ وادب ﭘﺮوری درﯾﻦ درﺑﺎرﻫﺎ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻣﯿﺸﺪ وﻣﺮدم اﮔﺮ از ﯾﻜﻄﺮف ازاﺧﺘﻼﻓﻬﺎی ﻣﻠﻮك ﻃﻮاﺋﻒ رﱋ ﻣﯿﺒﺮدﻧﺪ از‬

‫ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در ﺣﯿﺎت دﻫﻘﺎﻧﯽ وﺷﻬﺮی ﻛﻪ روﻧﻘﯽ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬آﺳﻮده ﺑﻮدﻧﺪ وﺑﻨﺎ ﺑﺮﯾﻦ ادب دری ﺑﺎ ﺷﻌﺮ اﯾﻦ زﺑﺎن ازﻫﻤﺎن‬ ‫ﻃﻤﻄﺮاق ﺧﻮد ﻧﯿﻔﺘﺎد‪.‬‬

‫در ﻗﺮن ﭘﻨﺠﻢ ﻛﻪ ﺑﻘﺎﯾﺎی ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن در ﻏﺰﻧﻪ وﻻﻫﻮر ﺣﻜﻤﺮاﻧﯽ داﺷﺘﻨﺪ‪،‬از ﻣﺮدم ﻏﻮر ﻓﺮزﻧﺪان ﺷﻨﺴﭗ ﻛﻪ ﺧﺎﻧﺪاﻧﯽ ﻗﺪﯾﻢ‬ ‫ﻏﻮر ﺑﻮد ﺑﺮاﻣﺪﻧﺪ‪،‬درﻋﺼﺮ ﻓﺮﻣﺎ ﻧﺮواﯾﯽ اﯾﺸﺎن دو زﺑﺎن داﺧﻠﯽ وﻃﻦ دری وﭘ‪‬ﺘﻮ دردرﺑﺎر وﺣﯿﺎت ﻋﺎﻣﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻌﻤﺎل‬ ‫ﺑﻮد‪ ،‬وﭼﻮن ﻋﻠﻢ وﲤﺪن وآداب ﻣﻌﺎﺷﺮت دراﻣﭙﺮاﺗﻮری ﻏﺰﻧﻮﯾﺎن ﺑﺴﻂ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻮد‪ ،‬ﲤﺎم ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻧﻔﯿﺴﻪ وآرت ﻧﯿﺰدر ﺳﺎیۀ ‫آن ﭘﺮورش ﻣﯽ ﯾﺎﻓﺖ‪،‬وﮔﻮﯾﻨﺪﮔﺎن وﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دری زﺑﺎن آﺛﺎر ﺑﻬﺘﺮﻣﻨﻈﻮم وﻣﻨﺜﻮرراﺑﻮﺟﻮد آوردﻧﺪ وﻫﻨﺮ اﯾﻦ دوره ﻫﻢ‬ ‫ازﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﻓﻜﺮ وﻫﻢ از ﭘﻬﻠﻮی ادا وﻇﺎﻫﺮﺗﻨﻮع وﺗﻜﻤﯿﻞ ﯾﺎﻓﺖ ‪.‬‬

‫ﻣﺜﻼ ﺷﻌﺮ از روی ﻇﺎﻫﺮ وﻗﺎﻟﺐ از ﻗﺼﯿﺪه ﮔﻮﯾﯽ ﻣﺤﺾ وﺗﺸﺒﯿﺐ و ﮔﺮﯾﺰ ﲟﺪح در اﻗﺴﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ دﯾﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻏﺰل ‪-‬‬

‫رﺑﺎﻋﯽ ‪ -‬ﻗﻄﻌﻪ ﺗﺮ ﺑﯿﻊ وﺗﺨﻤﯿﺲ وﺗﺴﺪﯾﺲ وﻣﺴﺘﺰادوﻏﯿﺮه ﺗﻨﻮع ﯾﺎﻓﺖ وازﻧﺎﺣﯿﻪ ﻣﻌﻨﯽ وﻓﻜﺮﻧﯿﺰدرﺷﻌﺮدری اﻓﻜﺎرﻓﻠﺴﻔﯽ‬ ‫وﻛﻼﻣﯽ وﺻﻮﻓﯿﮕﺮی واﺧﻼﻗﯽ واﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻇﻬﻮر ﻛﺮد ‪.‬‬

‫از ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﺎﻋﺮان اﯾﻦ دوره اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ اﺳﻜﺎﻓﯽ ﻏﺰﻧﻮﯾﺴﺖ ﻛﻪ از دوﺳﺘﺎن ﺑﯿﻬﻘﯽ ﻣﻮرخ و درﺣﺪود ‪ ٤٥١‬ﻫ ﺑﺪرﺑﺎر‬

‫ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻏﺰﻧﻮی ﻣﺤﺸﻮر ﺑﻮد واﺷﻌﺎر ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﭘﺮ ازاﻧﺪرزاﺟﺘﻤﺎﻋﯽ از او ﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﻛﻪ از ان ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﻗﻄﻌﻪ ﺑﻬﺎی‬ ‫ﻓﻜﺮی ﻓﺮاواﻧﯽ دارد ‪:‬‬

‫آﺳﺎن آرد ﺑﭽﻨﮓ ﳑﻠﻜﺖ آﺳﺎن‬

‫ﺷﺎه ﭼﻮ دل ﺑﺮﻛﻨﺪ زﺑﺰم و ﮔﻠﺴﺘﺎن‬

‫ﻛﺎ و ﻧﺸﻮد ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺎﻧﺴﺎن‬

‫وﺣﺸﯽ ﭼﯿﺰﯾﺴﺖ ﻣﻠﻚ وداﱎ از ان اﯾﻦ‬


‫اﻧﺲ ﮔﯿﺮد ﻫﻤﻪ دﮔﺮ ﺷﻮدش ﺳﺎ ن‬

‫ﺑﻨﺪش ﻋﺪﻟﺴﺖ ﭼﻮن ﺑﻌﺪل ﺑﺒﻨﺪ ﯾﺶ‬


‫اﺳﺪی ﻃﻮﺳﯽ ﻋﻠﯽ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﻧﯿﺰازﺣﻤﺎﺳﻪ ﺳﺮاﯾﺎن ﻣﻘﺘﺪرﺧﺮاﺳﺎﻧﺴﺖ ﻛﻪ ﮔﺮ ﺷﺎﺳﭗ ﻧﺎﻣﻪء او از ﻣﺜﻨﻮﯾﻬﺎی ﻛﻬﻦ رزﻣﯽ‬

‫دری اﺳﺖ وﻗﺪﯾﻤﺘﺮﯾﻦ ﻛﺘﺎب ﻟﻐﺖ دری ﺑﻨﺎم )ﻟﻐﺖ ﻓﺮس(ﻧﯿﺰ ازو ﺳﺖ‪ ،‬ووﻓﺎﺗﺶ در‪ ٤٦٥‬ﻫ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ وازﻣﻮاﻋﻆ‬

‫اوﺳﺖ ﻛﻪ ازان ﻋﻘﯿﺪهء اﺧﺘﯿﺎر او ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯿﺸﻮد‪:‬‬

‫ﺳﺘﯿﺰه ﺑﭙﺮﻓﺎش آﺑﺴﺘﻨﺴﺖ‬

‫ﺳﺘﯿﺰ آوری ﻛﺎر اﻫﺮ ﯾﻤﻨﺴﺖ‬

‫ﺗﻮﺳﻮی د رﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮ ﻓﺮاز‬

‫ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﻧﯿﻚ وﺑﺪﻫﺴﺖ ﺑﺎز‬

‫ﺑﺠﺎی وی ار ﺗﻮ ﺑﭙﯿﭽﯽ ﺳﺰد‬

‫ﭼﻮ ﯾﺎر ﮔﻨﻪ ﻛﺎر ﺑﺎﺷﯽ ﺑﺒﺪ‬

‫ﻛﻪ ﺧﻮاﻫﯽ روان وﺗﻦ ﺧﻮﯾﺶ را‬

‫ﻫﻤﺎن ﺧﻮاه ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ وﺧﻮﯾﺶ را‬

‫ﻧﻪ ﺑﺮﻛﺲ ﻧﺸﯿﻨﺪ زﺗﻮ ﺑﺎ دوﮔﺮد‬

‫ﭼﻨﺎن زی ﻛﻪ ﻣﻮراز ﺗﻮﻧﺒﻮد ﺑﺪرد‬