نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- چهار باغ دوم آثار هرات جغرافیه
- مصلیٰ و مدرسۀ میرزا دوم آثار هرات جغرافیه
- گازرگاه شریف دوم آثار هرات جغرافیه
- بلوكات چهارم آثار هرات جغرافیه
- حالات عمومی چهارم آثار هرات جغرافیه
- محالات چهارم آثار هرات جغرافیه
- مرغاب چهارم آثار هرات جغرافیه
- اُوبه و شافلان چهارم آثار هرات جغرافیه
- شهرک و فراه رود چهارم آثار هرات جغرافیه
- تمت الكتـاب به عون الملک الوهاب آثار هرات مآخذ و منابع
- خاتمه آثار هرات مآخذ و منابع
- تشکر و خاتمه آثار هرات مآخذ و منابع
- امامی هروی آثار هرات مردم
- خواجه آصفی آثار هرات مردم
- ارغون آثار هرات مردم
- احمد مجلد آثار هرات مردم
- اسمی آثار هرات مردم
- بنایی آثار هرات مردم
- مولانا بیانی آثار هرات مردم
- امامی هروی آثار هرات مردم
Total articles: 187