138

تشکر و خاتمه

از کتاب: آثار هرات

به خدای متعال شکرگزارم که به نوشتن حصه اول این کتاب یعنی حالات تاریخی و جغرافیایی شهر هرات یا یک گوشه ای از مملکت عزیز خود موفق آمده و آرزویی را که از وقتها در خاطر داشتم انجام دادم و حوصله خامه شکسته و موجودیت ضعیف من از عهده ایفای همچه امر خطیر به ایراد جملات درهم و برهم و نوشتن چند سطر مزخرفی برآمده توانسته و از این رهگذر یک دسته اوراق پریشانی را به عالم نشریات وطن عزیز ما افغانستان تقديم نمودم لهذا بحث حصه اول را به همین جا خاتمه داده و اینک تاریخ ادبیات هرات را به حصه دوم حواله مینمایم و با یک عالم بی سرمایگی یعنی در حالی که کلمات و تحریر ما مانند اشباح منجمد و اجسام خامدی از روح معانی مقتضیه عصری عاری و خالی است به نشر مانند مبحث ادبیات یک موضوع مهم اقدام و شروع میکنم امید است به آیندۀ قریبی همچنان که از حسن نیات اعلیحضرت غازی و صرف مساعی و مصارف جميل والاشان جلالتمآبی نایب سالار صاحب و به سایهٔ آرامی و امنیت مملکت در حصهٔ اول به استیناف معلومات تاریخی و جغرافیای ارضی هرات موفق شدیم در حصه دوم نیز به احیای آثار علمای متبحر و زنده کردن حالات شعرای ناموری که در آغوش این خاک و آب به نوم ابدی مستغرقند، کامیاب گردیم و آن ناله های پرشوری را که بر فراز هر شاخه گل این گلشن سراییده اند و آن قطرات اشکی را که به یادگار ادوار زندگانی خود به ساحۀ هر صفحهٔ خاک این سرزمین ریخته اند تازه نمائیم.

و من الله توفيق.