138

حالات عمومی

از کتاب: آثار هرات ، فصل چهارم

تقسیمات هرات:

هرات طبعاً به دو حصه تقسیم شده از یک حصه بلوکات جلگه و از حصهٔ دوم ولایات یا محالات تشکیل مییابد بلوکات همان حصه ای است که به جنوب کوه گازرگاه به دو طرف دریای هریرود واقع بوده و اکثر حصص آن را آب دریا سرسبز و شاداب میسازد. بلوک عبارت از مجموع چند قریه ای است که از یک نهر آب خوره داشته و تحت اداره یک قریه دار یا علاقه دار اداره شود و اهالی آنجا راجع به فیصله دعاوی حقوقیه و معاملات رسمیهٔ خود به خود مرکز رأساً مربوط باشند. محالات عبارت از حکومتیهایی است که در اطراف دور دست هرات بوده و آن را یک حاکم یا علاقه دار اداره نماید.