138

تمت الكتـاب به عون الملک الوهاب

از کتاب: آثار هرات

خدا را شکرگزارم مرا نعمت توفیق ارزانی فرمود که به اثر زحمات ناچیز و مساعی شبانه روزی خود به تدوین آثار ادبی شعرای متقدم هرات موفق آمده و از این رهگذر خدمتی را در عالم ادبیات این سرزمین ایفا نمودم حضراتی که به تدوین و ترتیب همچه موضوع ملاحظاتی دارند انصاف خواهند داد که با این همه علل تشتت حواس و اسباب شکستگی خامه و بدتر از همه نابودنِ سامان استفاده به چه اندازه به مشکلات متعدد برخورده ایم و تا کدام درجه موانع و سداید غیر محصوری را دچار شده ایم با این همه سلسله شعرا و شاعرات متقدم را در اینجا خاتمه داده و اینک به امید الطاف خداوندی شعرای معاصر را به مجلد سوم حواله می نماییم.

و من الله التوفیق

خلیلی