138

شهرک و فراه رود

از کتاب: آثار هرات ، فصل چهارم

شهرک حکومت درجه سوم و فراه رود علاقه داری مربوطه آن است. در حدود بین راه چقچران و هرات واقع است حکومتی شهرک، تابستان به خود شهرک و زمستان به کمنج نقل داده میشود. كمنج حصار استواری دارد، میوه های هر رقم در آنجا پیدا می شود. طرف شرقی شهرک به جنوب دریا در حدود مسجد،نگار آثار تعمیرات و بقاع گذشته موجود است در موضع غوک مابین کمنج و شهرک، معدن نمک است. اهالی برای احتیاج خود از آنجا نمک می برند. در بعضی حصه ها سنگهایی که بر معدن سرب دلالت میکند پیدا میشود. علاقه داری فراه رود به جنوب شرقی شهرک است. اهالی شهرک و فراه رود هر دو از طایفهٔ تیمنی میباشد.