138

چهار باغ

از کتاب: آثار هرات ، فصل دوم

چهار باغ یاد "مراکز ادارات عمومی" دارای عمارات بزرگ و عالی بوده در داخل شهر میباشد .

در تاریخ یقینی بنای آن اسناد صحیحی به دست آورده نتوانستیم بعضی میگویند در زمان مرحوم یار محمد خان بنای آن نهاده شده د برخی بعد از آن و قبل از ان تعیین کرده اند عمارات موجوده درونی اکثر از زمان مرحوم سعد الدین خان نائب الحکومه و یک حصه هم در زمان جناب شجاع الدوله خان ترمیم شد سلام خانه بزرگ را جناب جلالته مآب مرحوم محمد سلمان خان وقتی که نائب الحکومه هرات بودند بطرز درستی بنیاد نهاده اند. در چار باغ تمام دوائر رسمی حکومتی جا داشته و به نسبتی که چار باغ به تمام شهر رسیدگی کرده میتواند محاکمات عمومی در اینجا قطع و فیصله میگردد.