نویسنده، مؤرخ ،شاعر و سیاستمدار
Writer, poet, historian and politician
(PDF) (HTML)
138
خلیل الله خلیلی
Khalilullah Khalili

آثار هرات


مضمون مجموعه دسته بندی
- تاریخ ادبی یا عالم شعر و شاعری آثار هرات ادبیات
- حرف الف آثار هرات ادبیات
- (نثر) الهی نامه مطبوع دانش آثار هرات ادبیات
- بسم الله الرحمن الرحيم آثار هرات پیشنوشتار
- مقدمه آثار هرات پیشنوشتار
- واقعات مشهور اعتذار سوم آثار هرات تاریخ
- چهار باغ دوم آثار هرات جغرافیه
- مصلیٰ و مدرسۀ میرزا دوم آثار هرات جغرافیه
- گازرگاه شریف دوم آثار هرات جغرافیه
- حالات عمومی چهارم آثار هرات جغرافیه
- بلوكات چهارم آثار هرات جغرافیه
- محالات چهارم آثار هرات جغرافیه
- مرغاب چهارم آثار هرات جغرافیه
- اُوبه و شافلان چهارم آثار هرات جغرافیه
- چقچران و جوند چهارم آثار هرات جغرافیه
- شهرک و فراه رود چهارم آثار هرات جغرافیه
- قادس چهارم آثار هرات جغرافیه
- غور چهارم آثار هرات جغرافیه
- تولک و فرسی چهارم آثار هرات جغرافیه
- قلعه ارگ دوم آثار هرات جغرافیه
Total articles: 187