138

قادس

از کتاب: آثار هرات ، فصل چهارم

علاقهداری است به جنوب غربی قلعه نو به فاصله ده کرور مسافت واقع میباشد. در قادس خرابه هایی یافت میشود که عوام قادس آن را به نام

شهرار من یاد میکنند و به ارمنی ها نسبت میدهند. به روایت صاحب معجم البلدان که در موضوع تسمیه قادسیه بیان می نماید معلوم است قادس هرات قبل از نشرعالم اسلام جولانگاه نریمان و اقامتگاه اقوام او بوده است و ممکن است همین شهر از آنها بوده، چه او می گوید:

 که چون کسری از جور ترکهای خزری به فغان آمد، از نریمان به دفع آنها استمداد نمود و شرط گذاشت که هرگاه این مأمولم از طرف نریمان انجام بشود هر چه بخواهد اجراء خواهم نمود. خلاصه نریمان - ترکها را به هر طرف پراکنده ساخت و هشت هزار نفر آن را در هرات به همین موضع قادس برای اقوام خود فرستاد و امر نمود که ترکها را على التمام کشته و بروتهایشان را لفافه،کرده به کسری بفرستند. اقوام نریمان به فرموده اوعمل نموده و سبلات آنها را به کسری تقدیم داشتند. نوشیروان از این امر خوش شده تاج شاهی به فرق نریمان نهاده و لباس خود را در برش نمود و بعد از آن احکام فرمود که با قوم قادسی خود به مقابله قشون عرب برود نریمان در موضعی که اکنون به قادسیه شهرت دارد موضع گرفت. اصحاب فتوح می نویسد که درغزوه قادسیه به مقابل فوج اسلام همان حصه از حزب کفار که خود را از نهایت استقامت به زنجیرها و سلاسل بسته بودند از قوم نریمان و از موضع قادس هرات بودند.

تا اینجا بود معلوماتی که از معجم البلدان حاصل گردید. قادس از شیله ای که از چشمه های کوه بابا تشکیل می یابد، آب گرفته زراعت مینمایند.

قادس، قلعه نو، گلران، کشک، هر چهار جا به نام بادغیس یاد می شوند. اهالی قادس فیروزکوهی میباشند. بعضی افاغنه هم در آنجا به این نزدیکی ها سکونت گرفته اند زراعت قادس هم آبی و هم للمی هـر دو می شود.