نویسنده و شاعر
Writer and Poet
(PDF) (HTML)
129
صالحه واهب واصل
Saleha Waheb

مروارید گمشده


مضمون مجموعه دسته بندی
- حلاوت کلام مروارید گمشده شعر
- خورشید عیان مروارید گمشده شعر
- زخم محراب مروارید گمشده شعر
- سوخت مروارید گمشده شعر
- شکست عقل مروارید گمشده شعر
- شکست قمر مروارید گمشده شعر
- شمع عالم تاب مروارید گمشده شعر
- عشق مروارید گمشده شعر
- عشق شمع مروارید گمشده شعر
- غم وحشت مروارید گمشده شعر
- فارغم مروارید گمشده شعر
- فراق مروارید گمشده شعر
- فقر مروارید گمشده شعر
- قدم قدم مروارید گمشده شعر
- کاخ اقتدار مروارید گمشده شعر
- گفتا، گفتم مروارید گمشده شعر
- گلستان فنا مروارید گمشده شعر
- گنج گمان مروارید گمشده شعر
- ماهِ منیر مروارید گمشده شعر
- مدهوش هجر مروارید گمشده شعر
Total articles: 84