نویسنده، مؤلف و پژوهشگر
Writer, author and researcher
(PDF) (HTML)
153
عبدالاحمد جاوید
Abdul Ahmad Jawid

افسانه های قدیم شهر كابل


مضمون مجموعه دسته بندی
- آدم خان و درخانی افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- اژدهای چرخ لوگر افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- اژدهای سنگی افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- افسانه بابه خارکش افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- افسانه ماه سه شبه افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- بی‌بی مهرو افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- چهل تن پاک افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- خوشکیار و شاه ترین افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- داستان بگرام افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- داستان سید سلطان‌ احمد کبیر افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- دختر امپراطور چین افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- دریاچه صابری افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- دریاچه‌های بامیان افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- دیوارهای شهر کابل افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- رستم و سهراب افسانه های قدیم شهر كابل دستور زبان
- زمر گبر افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- زیارت چهل دختران افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- زیارت ریگ ‌روان افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- شاه دوشمشیره (ع) افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
- شاه و عروس افسانه های قدیم شهر كابل حکایت و قصه
Total articles: 25