مردم

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
بحيرا ونسطورا تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصرى مردم عبدالحی حبیبی
محمد ابراهیم (دده وفات ۹۳۷ هجری) از کوچه عرفان مردم متفرقه و انفرادی
آریاسیه یا اسواران شوالیه های افغانستان افغانستان در پرتو تاریخ مردم علی احمد کهزاد
آل فریغون یک دودمان دانش دوست از امرای محلی افغانستان جغرافیای تاریخی افغانستان مردم عبدالحی حبیبی
آیا کلمه هزاره قدیمتر است جغرافیای تاریخی افغانستان مردم عبدالحی حبیبی
ابن علی سینا بلخی شرح حال افغانان مردم حبیب عثمان
اتابکان آذربایجان و فارس تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصرى مردم عبدالحی حبیبی
احوال و انساب ترکان باب هفدهم تاریخ گردیزی مردم عبدالحی حبیبی
استاد عبدالجلیل ځلاند شرح حال افغانان مردم حبیب عثمان
اشک و لبخند مجموعۀ اشارات مردم مصطفی عمرزی
افغان و افغانستان افغان و افغانستان مردم عبدالحی حبیبی
افغان و افغانستان جغرافیای تاریخی افغانستان مردم عبدالحی حبیبی
التبابعه ملوک الیمن طبقه ۶ تبایعه طبقات ناصرى مردم عبدالحی حبیبی
التمش؟ تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصرى مردم عبدالحی حبیبی
الخامس والعشرون الخاقان المعظم (الخان الاعظم) بهاء الحق والدين، الغ خان بلبن السلطاني طبقه ۲۲ ملوك شمسيه طبقات ناصرى مردم عبدالحی حبیبی
السامانیون طبقه ۹ سامانیان طبقات ناصرى مردم عبدالحی حبیبی
الصفاریون طبقه ۸ صفاریان طبقات ناصرى مردم عبدالحی حبیبی
الطاهریون ملوک الاسلام فی العجم طبقه ۷ طاهریان طبقات ناصرى مردم عبدالحی حبیبی
مردم The Indigo Firmament - Are Pashtuns the Lost Tribe of Israel? Dr. Zaman Stanizai
Total articles: 138