مردم

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
بحيرا ونسطورا تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) مردم عبدالحی حبیبی
سید قاسم خان دوم رجال مهم در حرکت دوم مشروطیت جنبش مشروطیت در افغانستان مردم عبدالحی حبیبی
عبدالرحمن لودين متخلص به کبریت دوم رجال مهم در حرکت دوم مشروطیت جنبش مشروطیت در افغانستان مردم عبدالحی حبیبی
عبدالهادی داوی "پریشان" دوم رجال مهم در حرکت دوم مشروطیت جنبش مشروطیت در افغانستان مردم عبدالحی حبیبی
محمد ابراهیم (دده وفات ۹۳۷ هجری) از کوچه عرفان مردم متفرقه و انفرادی
نظام الدین خان اوغندیوال اول جنبش مشروطیت در افغانستان مردم عبدالحی حبیبی
نه ما چه ین تایان فصل ۱۲۳ (شی چی) یا استاد تاریخی مردم علی احمد کهزاد
نه هیرېدونکی سړی راحت زاخیلي پښتو مقالات مردم عبدالحی حبیبی
(اترت - اطرت) شیخ بتینی غرِغښت یا گرشاسب مردم علی احمد کهزاد
آدم بن احمد بن اسد هراتی علماء سلطنت غزنویان مردم خلیل الله خلیلی
آدم خان دوم رجال مهم در حرکت دوم مشروطیت جنبش مشروطیت در افغانستان مردم عبدالحی حبیبی
آریاسیه یا اسواران شوالیه های افغانستان افغانستان در پرتو تاریخ مردم علی احمد کهزاد
آغابیگه آثار هرات مردم خلیل الله خلیلی
آغاز تحول در زندگی شرح حال و تحلیل اشعار صوفی عشقری مردم غلام نبی عشقری
آقای حاجی اسمعیل سیاه اول الف آثار هرات مردم خلیل الله خلیلی
آل فریغون یک دودمان دانش دوست از امرای محلی افغانستان جغرافیای تاریخی افغانستان مردم عبدالحی حبیبی
آل میکال علماء سلطنت غزنویان مردم خلیل الله خلیلی
آیا کلمه هزاره قدیمتر است جغرافیای تاریخی افغانستان مردم عبدالحی حبیبی
آیا نام مؤلف مقامات حمیدی عمر بود یا محمود؟ آفریده های مهجور علامه حبیبی مردم عبدالحی حبیبی
مردم The Indigo Firmament - Are Pashtuns the Lost Tribe of Israel? Dr. Zaman Stanizai
Total articles: 649