سلیمه بیگم

از کتاب: پرده نشینان سخنگوی

 

سلیمه سلطان بیگم بنت میراز نور الدین محمد دختر گلرخ بیگم و نواسه بابر شاه است . مشار الیها در اوسط قرن  دهم تولد یافته ، از طفولیت با پیرم خان ، خان خانان نامزد شد (۳) و درسال جلوس اکبر شاه  پادشاه یعنی  در سنه ۹۶۳ با او عروسی کرد  و بعد از وفات  ببرم خان با اکبر پادشاه ازدواج نمود .

سلیمه سلطان بیگم تعلیم خوبی  فرا گرفت و از جوانی شروع بسرودن اشعار نمود(۴)


(۱)سالنامه پارس سنه ۱۳۲۸ مقاله مسلسل آقای سعید نفیسی ،( تاریخچه مختصر ادبیات ایران ) .

(۲) صبح گلشن صفحه ۳۷۴.

(۳)مشاهیر نسوان .

(۴)در تذکره ( صبح گلشن) تخلص او را ( مخفی) نوشته  اند .

«۳۷»

قرد ذیل نمونه طبع اوست :

کا کمک را گر زمستی رشته جان گفته ام                                       مست بودم زین سبب حرف پریشان گفته ام 

سلیمه بیگم خیلی پابند مذهب بود و چهار دفعه حج رفت (۱)وفات او در سنه ۱۰۲۱ ه ق واقع شده .