نهانی قاینی

از کتاب: پرده نشینان سخنگوی

ایت شاعره از اهل قاین بود . این دو فرد را به او نسبت میدهند ۲

خواهم که بر آن سینه نهم سینه خود را                          تا دل بتو گوید غم دیرینه خود را 

همچو نت بر رخ خوبان نطری پاک انداز                     هرکجا دیده آلوده بود خاک انداز