32

نظام الدین خان اوغندیوال

از کتاب: جنبش مشروطیت در افغانستان ، فصل اول

از مشروطه خواهان صدیق بود، که تا جلوس عصر در ارگ محبوس و بعد از آن رها گردید، اصلا از غلام بچه گان ماند خاص امیر بود، که در عصر امانی مدیر وزارت امنيه و بعد ازان سکرتر سفارت افغانی در المان مقرر شد.