ریحانه مجنونه

از کتاب: پرده نشینان سخنگوی

نام ریحانه مجنونه تنها د ر تذکرة النسوان  ذکر شده تاریخ خیات و محل بودباش وی معلوم نیست دیوانه بود و در قرستانها  بسر میبرد وقتیکه از او سوال کردند که چرا همه عمر د رگورستانها میباشی جواب داد :  ازوصال نشسته ام و انتظار آنرا میبرم که می باشد که باین سعادت مشرف شو و فرد ذیل را خواند :

منتظر باش و چشم بر در دار                                      کو نظر را در انتظار گذشت