32

سید قاسم خان

از کتاب: جنبش مشروطیت در افغانستان ، فصل دوم ، بخش رجال مهم در حرکت دوم مشروطیت

از محصلان مكتب حبيبيه واعضای مهم مشروطیت دوم بود که از ۱۲۹۸ش دروزارت خارجه زیر دست محمود طرزی کار میکرد و چون داماد طرزی بود ، در اکثر محافل روشنفکران و زمامداران عصر امانی شرکت داشت و مدتها مستشار سفارت افغانی در مسکو و بعد از آن جنرال قونسل افغانستان در بمبی و در سفر اروپا از همرکابان شاه امان الله بود.

 بعد از اغتشاش ۱۳۰۸ ش در اروپا ماند و چون در جریان قتل امیر حبیب الله و جلوس امان الله خان و وقایع سالهای نخستین عصر امانی شرکت داشت ، کتابی در آن باره نوشته بود، که جزویات وقایع سیاسی و مذاكرات رجال افغانی را هم شرح داده بود. شرح داده بود. این کتاب چاپ نشده و متاسفانه به دسترس عامه نرسید.