گلبدن بیگم

از کتاب: پرده نشینان سخنگوی

گلبدن بیگم دختر ظهیرالدین بابرشاه است و مادر او دلدار بیگم نام داشت .مشار الیها در سنه ۹۲۹ ه ق تولد یافته چون به سن رشد رسید با خضر خواجه چغتای امیر الامر ای همایون ازدواج نمود .در سنه ۹۶۲ گلبدن بیگم بسفر حج رفت و بتاریخ ۶ ذی الحجه سنه ۱۰۱۱ وفات کرد این خانم کتابی بنام ( همایون نامه ) نوشت و در آن خاطرات برادر خود را جمع کرد (۱) گاه گاهی شعر نیز می گفت فرد ذیل را از او میدانند :

هر پرپرو ئیکه با او عاشق  خود بار نبحث                               تویقین مبدان که هیچ از عصر برخوردار نیست