دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
میباشد و است زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
نا سازگاری صفت با موصوف زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ناسازگاری عدد ، وابسته های عددی و معدود زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
نام زبان دری زبان بخش تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
نامهای ترکی تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
نحو زبان دری زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
نشانه گذاری دوم روش املای زبان دری دستور زبان عبدالاحمد جاوید
نشانه ها زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
نشانه ها و گونه های پیروی فقره زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
نشين يا بشين ؟ تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
نفوذ زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
نکته یی چند یا نکاتی چند و آیتی چند یا آیاتی چند زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
نگاهی به واجشناسی ( فونولوژی Phonology) زبان دری زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
نواقص زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
وابسته های عددی یا واحدهای سنجش زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
واجهای تغییر معنا زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
واری ، وار و واره زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
واژه های با "ط" اما به "ت" زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
واژه های وابسته ( نامستقل) زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
واژههای وارسته ( مستقل ) زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 272