دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
نشانه ها زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
نشانه ها و گونه های پیروی فقره زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
نشين يا بشين ؟ تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
نفوذ زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
نکته یی چند یا نکاتی چند و آیتی چند یا آیاتی چند زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
نگاهی به واجشناسی ( فونولوژی Phonology) زبان دری زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
نواقص زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
وابسته های عددی یا واحدهای سنجش زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
واجهای تغییر معنا زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
واری ، وار و واره زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
واژه های با "ط" اما به "ت" زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
واژه های وابسته ( نامستقل) زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
واژههای وارسته ( مستقل ) زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
واکنش گفتار ترکیب کلمات در دری دستور زبان سیف الله فضل
واكۀ مركب يا دفتانگ زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
واو و گونه های آن در گفتار ونوشتار زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
وجوه فعل زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
وندها زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
همایش گفتار ترکیب کلمات در دری دستور زبان سیف الله فضل
Total articles: 265