111

ناسازگاری عدد ، وابسته های عددی و معدود

از کتاب: زبان د آری
عدد یا شماره برای اندازه گیری زمان ، پیمانۀ چیزها وپیمایش کیفیتها به کارمی رود ، مانند:


  • دوساعت ، دوسده ، یک دهه
  • سه قیراط طلا ، پنج گرام عسل ، سه بسوه زمین ، ده متر تکه
  • چهل درجه تب ، منفی ده درجه سرما

درمثالهای یادشده قیراط برای طلا ، گرام برای عسل ومانندهای آن و بسوه بری زمین ومتربرای تکه وابسته های عددی اند.
به یاد باید اشت که عدد هرقدرباشد معدود مفرد می آید ، یعنی شماره هرچندباشد شمرده یکی می باشد.یک نقاش ، ده نقاش.یک غم ، هزارغم. هزاربادۀ ناخورده دررگ تاک است. سد( صد) نغمه سرودیم و.نشد بازلب ما.

هزاردل شکند تا یکی درست کند
فلک سلیقۀ شاگرد شیشه گردارد