دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
مصدر زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
مصدر جعلی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مصدر دردستور زبان دری زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مصرع یا مصراع زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مضارع زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مضارع زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
مضارع احتمالی زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
مضارع التزامى زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
مطابقت فعل با فاعل زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مطرح بودن ، مطرح کردن ومطرح شدن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
مفعول زبان دستور تشریحی زبان دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
مو یک شدن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
می آیم ، میا ، بیا و نیامد زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
میباشد و است زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
نا سازگاری صفت با موصوف زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
ناسازگاری عدد ، وابسته های عددی و معدود زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
نام زبان دری زبان بخش تمهید گونه دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
نامهای ترکی تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصری (جلد ۱/۲) دستور زبان عبدالحی حبیبی
نحو زبان دری زبان نحو دستورزبان فارسی دری دستور زبان اسدالله حبیب
نشانه گذاری دوم روش املای زبان دری دستور زبان عبدالاحمد جاوید
Total articles: 265