111

مضارع التزامى

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

مانند : بگویند، بخوانی ، بفهمی ، بپرسد، بپرند، بخوابند ، بسرایند ، بدانیم  مضارع التزامی هم مانند ماضی التزامی باید یا شاید همراه دارد که گاهی بیان میشوند و گاهی نه . در مثال های یاد شده اگر بیان شوند چنین اشکالی خواهند داشت: باید بگویند ، شاید بگویند ، باید بخوانی ، شاید بخوانی، باید بفهمی، شاید بفهمی تا فرجام.