111

ماضی قریب یا نقلی

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

اگر بگوییم ، رجب آمد. 

آمدن رجب را اعلان کرده ایم    

شنونده میخواسته بفهمد که رجب آمده است یا نه . آمد فعل ماضی مطلق است. 

اگر می گوییم رجب آمده است . موجودیت رجب را خبر می دهیم نه فعل آمدن او را آمده است را ماضی قریب یا نقلی می گویند.

در فعل ماضی قریب نتیجه فعل که هنوز ازمیان نرفته هدف می باشد.

مانند : فروخته ام ، بسته ام ، آورده ام ، برده ام ، دیده ام .

ماضی قریب فعلیست که در زمان گذشته رخداده است و تاثیر آن تا اکنون ادامه دارد ادامه تاثیر در بعض فعل ها روشن است و در بعض نه ، مانند فعل نشستن که نشسته ام ، صیغه ماضی قریب نشان میدهد که فعل در گذشته رخ داده است و هنوز ادامه دارد. مگر در گفته ام این تاثیر بدانگونه محسوس نیست.