111

ماضی التزامى

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

فعل ماضى التزامى فعلیست که در گذشته نامعین رخ می دهد و همراهی فعلهای معاون شاید یا باید را لازم دارد. به این جمله ها بنگرید : 

جمراد شاید به استراحت رفته باشد.

جمراد باید به استراحت رفته باشد.

در جملۀ نخستین گمان غالب هست و درجمله دومین حکم یقینی . 

ذکر شاید یا باید حتمی نیست، مگر در مفهوم فعل نهفته است .

مانند : خوانده باشم، دیده باشم ، رسیده باشد ، خندیده باشد.