111

مسؤول

از کتاب: زبان د آری

( م َ ئو ) صفت مفعولی از مصدرسؤال . کسی که از وی سوال کنند. سوال شده . پرسیده شده . پرسش شده ، چنان که ناصرخسرو گفته است :

تویی مقبول و هم قابل تویی مفعول و هم فاعل

تویی مسؤول و هم سائل تویی هر گوهر الوان


چون حرف پیش از همزه حرف اصلی و ساکن است ، همزة با پیش(مضموم) برسر واو نوشته می شود. برآن بنا صورت درست آن همین است و نوشتن آن به شکل مسئول ومسئولیت درست نیست . دراین روزگارنوشتار واژۀ مسؤول به شکل مسوول یا مسول ، بدون همزه و با یک واو هم عام شده است ، طوری که سائل را هم سایل می نویسند و پذیرفتنی است .