111

ماضی مطلق

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

ماضی مطلق فعلیست که در یکی از زمانه های گذشته رخ داده است ، مانند شنید ، خواندم، دیدی ، رفتم ، نوشتم ، گفتم و . . . 

فعل ماضی مطلق شش ریخت یا شش صیغه دارد ، از این قرار :

خواندم        خواندیم 

خواندی      خواندید

خواند        خواندند

از فعل متعدی خواندن