111

مفعول

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

مفعول کلمه ایست که فعل بر آن واقع میشود و بنابر آن تنها فعل های متعدی مفعول میخواهند. فعل متعدی را فعل گذرا هم می گویند ، که از فاعل گذشته مفعول میطلبد.

فرامرز کتاب میخواند. 

فرامرز کتاب را می خواند.

در دو جمله یاد شده میخواند فعل متعدیست . و فعل متعدی به مفعول نیازمند است. در آن دو جمله کتاب مفعول است مگر در جمله نخستین کتاب مفعول غیر صریح است. زیرا شنونده در باره آن کتاب آشنایی از پیش ندارد. در جمله دومین کتاب مفعول صريح است . پسینه را نشان میدهد که شنونده در باره کتاب سابقه ذهنی دارد و همین است که را نشانه مفعول صريح شناخته می شود.