111

مضارع احتمالی

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان
مضارع احتمالی فعلیست که در آینده شاید رخ بدهد ، شاید نه خواهم آمد ، خواهد شنید ، خواهی گفت، خواهیم آمد ، خواهد شنید خواهید گفت نمونه های ریخت های فعل مضارع احتمالی اند.