دستور زبان

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
آب خوردن یا آب نوشیدن زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
است و هست زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
اسمائیکه به کلمه خرآغازمی شود تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصرى دستور زبان عبدالحی حبیبی
اغلاط مشهور در املای زبان فارسی گرآورده های مهم دستور زبان احمدشاه ابدالی
افغانستانی گفتار ترکیب لغات در دری دستور زبان سیف الله فضل
التتمش؟ تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصرى دستور زبان عبدالحی حبیبی
الف های زبان دری در دری دستور زبان حسیب الله فضل
الفبا یا الف بی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
الفبای زبان دری نوشتار الفبا در دری دستور زبان سیف الله فضل
اولویت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
اینی زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
بادیه و بادیه زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
بالاپوش زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
بجکم تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصرى دستور زبان عبدالحی حبیبی
بحثی بر نوشتار شعر زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
برکوشک تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصرى دستور زبان عبدالحی حبیبی
بنی آدم اعضای یکدیگر اند زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پُت زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
پُست آدرس زبان د آری دستور زبان اسدالله حبیب
Total articles: 146