111

فعل مثبت و فعل منفی

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

فعل مثبت مفهوم شدن ، بودن ، انجام دادن و انجام یافتن را در بردارد؛ در حالی که فعل منفی ضدآن است و ازنشدن ، نبودن خبرمی دهد، مانند :

میلاد می خوابد.

 هوا گرم شد.

 پروانه پرید.

فرهاد آببازی می کند.

چراغ روشن است.

فعل هایی که شدن کاری و بودن یا شدن حالتی را نشان می دهند

فعل های مثبت اند ، مانند:

خوابیدن گرم شدن، پریدن ، آب بازی کردن ، روشن بودن فعل هایی که نشدن کاری و نبودن یا نشدن حالتی را بیان می دارند، فعل های منفی اند . 


مانند:

خواب نشدن گرم نشدن نپریدن آب بازی نکردن ، روشن نبودن.