111

ادوات

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

در زبان نگارشی دری چهار گونه ادات هستی دارند : 

۱- ادات پرسش که در زبان نگارش تنها ( آیا) است .

۲ - ادات تاکید ( که ) و ( خو) ، مانند :

او که همه چیز را می دانست، چرا اظهار بی اطلاعی کرد ؟ 

من خو وطيفه خودم را انجام دادم .

۳- ادات عددی که وظیفه وابستههای عددی را دارند ، مانند: تا و دانه، در دو تا نان ، سه دانه قلم ، پنج تا .کتاب عدد با تا شکل قید به خود میگیرد ، مانند دو تا دو تا بگیرید پنج پنج تا تقسیم کردند.

۴۔ ادات تشبیه که بعض نا مستقل و بعض مستقل اند، مانند: چون ، چو همچون ، همچو ، مانند، مثل ، به مثل ، به مانند ، به سان ، به رنگ ، به کردار.