111

آهنگ و توقف

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش نحو

چهارمین رابطه با همی کلمه ها در یک جمله زبان گفتار به آهنگ توقف پیوسته است . آهنگ دسته های کلمه ها را از هم جدا می کند و یا پیوند می دهد و در افاده معنای جمله ها نقشی دارد.

گذشته از آن که مساله آهنگ را در بحث جمله های خبری ، پرسشی ، تعجبی و امری روشن ساختیم میافزاییم که هر گاه بگوییم: پدر مادر یعنی با کمی درنگ پس از پدر کلمه مادر را بر زبان بیاوریم چنین معنی دارد که از پدری و مادری سخن می گوییم .و هر گاه پدر مادر را پیوسته برزبان بیاوریم والدین معنامی دهد ، واما پدر مادر را با کسرۂ اضافت پس از پدر بخوانیم معنای پدرکلان معنا می دهد. هر گاه با آهنگ پرسش بگوییم : خوب شد؟ یک معنی دارد و اگر آهنگ خبر بگوییم: خوب شد. معنای دیگری میدهد.