111

اسم ذات و اسم معنا

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

اسم ذات آن است که به یک موجود مادی دلالت کند ، مانند :

سنگ چوب ، خاک ، درخت ، مرغ آبی ، پلنگ ، زرافه ، چنار

 بید ، آب ، باد.

اسم معنا آن است که به یک مفهوم و یک حالت غیرمادی اشاره بدارد ، مانند :

فکر ، خیال ، شب ، روز، گرمی ، سردی ، تندرستی ، بیماری ، دلیری، هوشیاری، عقل، مهربانی ، خشم ، غم ، شادمانی و ...