111

اسمیه ها

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

واژهٔ اسم آشناست و اما واژهٔ اسمیهها شاید نا آشنا باشد. ازواژهٔ اسمیه ها همان کلمه هایی را در نظر دارند که شامل ااسم و واژه هایی اند که درجای اسم میتوانند قرار بگیرند. این گفته بدین معناست که در هر موقعیت گرامری که اسم مینشیند مانند جایگاه فاعل یا پذیرفتن نشانۀ جمع آن وها و پذیرفتن پساوند مفعولی را آن واژه ها هم بتوانند به کار روند. 

اسمیه ها اینها اند:

۱- اسم

۲- ضمير

۳ صفت

۴ - عدد