111

اسم از نگاه معنی

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

اسم از نگاه معنا هفت گونه است.

اسم مفرد و اسم جمع ، 

اسم خاص و اسم عام ،

اسم ذات و اسم معنا، 

و اسم صوت