111

اسم صوت

از کتاب: دستورزبان فارسی دری ، فصل زبان ، بخش دستور تشریحی زبان

اسم صوت ، نام صدا ها ست. مانند ، تپ تپ (پای) ، شرشر ( آب ) وزوز (صدای بال ،زنبور) ترنگ (صدای شکستن شیشه) ، قه قه ( صدای خنده بلند ) ، هرهر (صدای خندهٔ آهسته) ، تک تک (صدای ساعت) ، چک چک (صدای چکیدن آب ) ، غرغر ( صدای ماشین ) ، شرفۀ پا (صدای پا هنگام راه رفتن ) پس پس ( صدای گپ زدن آهسته ) ، شرنگ شرنگ (صدای زنگ ) قریچ قریچ (صدای به هم خوردن دندانها) ، چکاچاک 

( صدای به هم خوردن شمشیرها)