تاریخ

مضمون مجموعه دسته بندی نویسنده
ابن الربیع و ابن الخطیب تعلیقات ترجمۀ مؤلف طبقات ناصرى تاریخ عبدالحی حبیبی
الطبقه الخامسه من الکتاب منه ذکر طبقات ملوک العجم الی ظهور الاسلام و هم خمس طبقات طبقه ۵ ملوک عجم طبقات ناصرى تاریخ عبدالحی حبیبی
تاریخ گرآورده های مهم - Afghan Royal Ark Ahmad Shah Abdali
تاریخ گرآورده های مهم - ASHVAKAN KAMBOJAS GAVE THEIR NAME TO AFGHANISTAN Ahmad Shah Abdali
Total articles: 553